Din ret til orlov

Både mænd og kvinder har ret til orlov fra arbejde, når de bliver forældre.

Retten til orlov fremgår af barselsloven. Orloven er delt op i graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov, og de forskellige dele indebærer forskellige rettigheder og muligheder. De afhænger også af, om du er offentligt ansat, privatansat eller ledig.

Du er sikret dagpenge under orloven, hvis du har optjent ret til dagpenge. Din ret til løn under orloven er derimod bestemt af din kontrakt, overenskomster eller lokale aftaler.

Se hvordan du kan planlægge din orlov

Sådan orloven er fordelt

Retten til orlov er opdelt i de forskellige orlovstyper graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov. Hvis du er ledig, gælder der lidt andre regler for barsel.

Læs mere om barsel og ledig


Sådan er orloven sat sammen
Fire uger – morens ret til graviditetsorlov frem til terminen
To uger – fædreorlov efter fødsel
14 uger – morens ret til orlov efter fødsel
32 uger – til hver af forældrene


Graviditets- og barselsorlov
Som kommende mor har du ret til graviditetsorlov fra fire uger før din termin. Terminsdatoen tæller med i de fire uger. Det er din læge, der fastsætter terminsdatoen. Hvis du føder før din termin, bliver din graviditetsorlov afkortet. Modsat bliver din orlov før fødslen forlænget, hvis du føder efter din termin.

Efter fødslen har du som mor ret til barselsorlov i 14 uger. Du har dog pligt til at holde fri de to første uger af barselsorloven lige efter fødslen. De 14 uger kan som udgangspunkt ikke overtages af faren, med mindre du som mor ikke er stand til at tage dig af barnet.

Fædreorlov
Sideløbende med morens barselsorlov har du som far ret til orlov i to sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter fødslen. Som udgangspunkt skal du lægge fædreorloven lige efter fødslen eller hjemkomsten fra hospitalet. Hvis du aftaler det med din arbejdsgiver, kan du dog lægge dem på et hvilket som helst tidspunkt inden for de første 14 uger.

De to ugers fædreorlov kan kun tages af faren.

Forældreorlov

Efter udløbet af henholdsvis barsels- og fædreorloven har begge forældre ret til orlov i hver 32 uger – den såkaldte forældreorlov. I kan vælge at holde orloven sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. I kan dog kun få dagpenge i de 32 af de i alt 64 uger.

Læs mere om løn og barselsdagpenge

Som far kan du påbegynde de 32 ugers forældreorlov sideløbende med moderens 14 ugers barselsorlov. Orlovens samlede længde med dagpenge reduceres herefter med det antal uger, I vælger at holde samtidig, men I får stadig dagpenge svarende til 52 uger.

Orlov med barselsdagpenge
Alt i alt kan I som forældre holde orlov med dagpenge i 52 uger.


Sådan ser fordelingen af ugerne ud
Fire uger – morens ret til graviditetsorlov frem til terminen
To uger – fædreorlov efter fødsel
14 uger – morens ret til orlov efter fødsel
32 uger – forældrenes ret til orlov med dagpenge fra 15. uge og fremefter

Husk at du skal varsle om orlov

Orlov før og lige efter fødslen
Som mor skal du orientere din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før din termin. Samtidig skal du oplyse, om du vil gøre brug af din ret til graviditetsorlov før fødslen og barselsorlov efter fødslen.

Fædreorlov
Som far skal du orientere din arbejdsgiver senest fire uger før den dag, du ønsker at gøre brug af din fædreorlov på to uger.

Forældreorlov
Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter fødslen. Hvis du som far ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter fødslen.

Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen eller modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om forældreorlov. Hvis du som far ønsker at benytte dig af din ret til normal løn i seks eller 12 uger inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked fire uger inden, du påbegynder forældreorloven. Du skal samtidig også oplyse, hvor længe dit fravær vil vare.

Når du vil holde udskudt forældreorlov
Hvis det er en retsbaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest 16 uger før, du holder orloven. Hvis det er en aftalebaseret udskydelse, skal du overholde den frist, der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om de to former for udskydelse af orlov nedenfor.

Hvis du er ansat i region eller kommuner, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om udskudt orlov. Hvis du har udskudt din orlov som aftalebaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger før, du ønsker at påbegynde den aftalebaserede orlov.

Hvis du vil forlænge din orlov

Du har mulighed for at forlænge din forældreorlov med enten otte eller 14 uger. Forlængelsen kan hverken være kortere eller længere end henholdsvis otte eller 14 uger – det er altså ikke muligt at forlænge orloven med eksempelvis ni uger. Som forældre kan I dog vælge at dele den forlængede orlovsperiode, så den ene forælder eksempelvis forlænger med tre uger og den anden forælder med fem, så den samlede forlængelse udgør otte uger.

Selvom du forlænger din orlovsperiode, har du stadig kun ret til dagpenge, der svarer til 52 uger. Når du vælger at forlænge din orlov, vil Udbetaling Danmark automatisk fordele dine barselsdagpenge, så de strækker sig til hele eller den resterende del af din orlovsperiode.

Læs mere om barselsdagpenge

Hvis du vil udskyde din orlov

Som forælder har du mulighed for at udskyde en del af din forældreorlov til et senere tidspunkt. Du skal blot afholde den udskudte orlov, før dit barn fylder ni år. Der skelnes mellem to typer udskydelse af forældreorloven: den retsbaserede og den aftalebaserede.

Den retsbaserede udskydelse
Som forælder har du ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Det kaldes den retsbaserede udskydelse af forældreorloven, hvilket vil sige, at din ret til at udskyde din orlov er sikret i loven.

Det skal du være opmærksom på
  • For at udskyde din ret til fravær skal du være i arbejde,
  • Kun en af forældrene kan udskyde forældreorloven,
  • Du skal holde orloven, før dit barn fylder ni år,
  • Du kan udskyde minimum otte og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov,
  • Du skal varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest otte uger efter fødslen,
  • De otte til 13 ugers forlængelse af forældreorloven skal holdes samlet,
  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger før, du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode,
  • Hvis du er begyndt at holde din udskudte forældreorlov, kan orloven ikke udskydes yderligere,
  • Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af den udskudte forældreorlov,
  • Hvis du udskyder din forældreorlov, kan du ikke samtidig forlænge den.

Den aftalebaserede udskydelse

Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du skal være opmærksom på, at din aftale med din gamle arbejdsgiver om udskydelse af den aftalebaserede orlov kan blive ophævet, hvis du får nyt job. Din nye arbejdsgiver er nemlig udelukkende bundet af den retsbaserede udskydelse.

Begge forældre kan gøre brug af den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Vælger du at benytte dig af muligheden, kan du ikke samtidig forlænge orloven med de retsbaserede otte til 13 uger. Du kan dog delvist genoptage dit arbejde under din orlov, og herved kan du forlænge den.

I modsætning til den retsbaserede udskydelse af orloven, kan den aftalebaserede holdes drypvist i perioder.

Hvis du vil arbejde samtidig med orlov

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet under din forældreorlov. Derved kan du forlænge din orlov tilsvarende.

Delvis genoptagelse af arbejdet vil sige, at du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den, du havde inden orloven. Der er to måder, hvorpå du kan genoptage arbejdet delvist: med en samtidig tilsvarende forlængelse af orloven eller uden.

Med en tilsvarende forlængelse
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov. På den måde kan du samtidig forlænge din orlov og dermed forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende.

Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Derved vil din forældreorlov på dagpenge blive forlænget med fire uger på deltid.

Du skal dog være opmærksom på, at du mister retten til at forlænge din orlov med otte eller 14 uger, hvis du vælger denne mulighed. Du kan læse om forlængelse af orlov ovenfor.

Uden en tilsvarende forlængelse
Hvis du genoptager dit arbejde delvist og ikke ønsker eller kan aftale at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del, der ikke bliver afholdt. Så kan du eventuelt i et senere arbejdsforhold holde din udskudte orlov, hvis din nye arbejdsgiver vil indgå i den aftale.

Opdateret: 03.08.2021