Ansættelsesvilkår

Ferie

Få helt styr på feriereglerne her, hvor du blandt andet kan læse om, hvordan du optjener ferie, hvad du gør, hvis du bliver syg, eller hvis du vil overføre ferie.

Som funktionær er du omfattet af ferieloven, som sikrer dig retten til at holde fem ugers ferie. Som reglerne er nu, optjener du din ret til betalt ferie i løbet af et kalenderår, kaldet optjeningsåret, og holder din ferie i det efterfølgende ferieår, som løber fra 1. maj til 30. april.

Du kan læse mere om reglerne for ferie her på siden samt få et indblik i, hvad den nye ferielov, der træder i kraft i 2020, kommer til at betyde. Du kan også spørge chatbotten, HuRa, der kan svare på mere end 600 spørgsmål om den nye og gamle ferielov. 

Har du spørgsmål om den nye ferielov?

Chatbotten HuRa kan skriftligt besvare dine spørgsmål om den nye og gamle ferielov. I chatten får du svar på dine spørgsmål med det samme, og du kan chatte med HuRa alle ugens dage og hele døgnet rundt.

HuRa kan svare på mere end 600 spørgsmål om ferieloven. Den kan blandt andet svare på:

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i min ferie?
 • Hvornår kan jeg holde ferie?
 • Hvad er ferietillæg, og hvornår udbetales det?
 • Optjener jeg ferie under barsel?
 • Er jeg berettiget til ferie med løn?

Chatbotten HuRa kan ikke hjælpe med coronavirus-relaterede feriespørgsmål, hvor vi i stedet henviser til vores Spørgsmål og svar-side eller vores juridiske konsulenter.

Coronavirus: Spørgsmål og svar

Læs om reglerne for ferie

Sådan optjener du ferie

Her i 2019 optjener du ferie efter den nugældende ferielov i 8 måneder. I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 optjener du feriemidler, der bliver indefrosset. Det betyder, at du har 16,64 feriedage til afholdelse fra den 1. maj 2020 og frem til 31. august 2020. Du optjener retten til betalt ferie enten i form af løn under ferie og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Den betaling, du får under ferien, kaldes feriepenge.
 
Du har ret til betalt ferie, hvis du i optjeningsåret har optjent ferie hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Du modtager løn fra din nuværende arbejdsgiver, mens den betaling, du får fra en tidligere arbejdsgiver, kaldes feriegodtgørelse
  
Nederst på siden kan du læse mere om den nye ferielov, der træder kraft i 2020, overgangsordningen og de indefrosne feriemidler. 

Sådan beregner du din ferie
Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Hvis du er ansat i 12 måneder, optjener du derfor 24,96 feriedage med løn, som rundes op til 25 feriedage.

Du optjener samme antal feriedage, uanset om du er på fuldtid eller på deltid. Et års ansættelse giver dig derfor stadig fem ugers ferie.

Har du været ansat i mindre end en måned, optjener du ret til 0,07 dages ferie med løn for hver dag, du har været ansat. Du kan dog maksimalt optjene 2,08 dage per måned.

Barsel, sygdom og orlov
Du optjener ret til betalt ferie under barsel, sygdom og andet fravær, hvis din arbejdsgiver betaler dig hel eller delvis løn i de perioder. Det er altså lønudbetalingen, der er afgørende for, om du optjener ret til betalt ferie.

Du har krav på din fulde løn, når du holder ferie, som du har optjent under barsel. Det gælder også, selvom du kun fik halv løn under barselsorloven. Har du ikke modtaget hel eller delvis løn under din barsel, har du ikke optjent ret til betalt ferie. I stedet kan du ansøge om feriedagpenge.

Læs mere om barselsorlov og ferie

Hvis du ikke har optjent ferie
Hvis du ikke har optjent ferien hos din nuværende arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn, når du holder ferie. Din ferie kan i det tilfælde muligvis finansieres ved feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver eller ved feriedagpenge fra A-kassen.

Kontakt A-kassen om feriedagpenge

Du kan aldrig blive pålagt at holde ferie, hvis du ikke har optjent feriepenge efter ferieloven, medmindre der er tale om en kollektiv ferielukning af virksomheden.

OBS: Ny ferielov i 2020
Den 1. september 2020 træder en helt ny ferielov i kraft. Læs mere om, hvad det kommer til at betyde for optjening af ferie længere nede på siden under punktet "Ny ferielov i 2020".

Når du skal holde din ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet. Din arbejdsgiver skal dog under hensyn til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme dine ønsker.

Din hovedferie
Hovedferien er de tre første ugers ferie, du optjener. De tre ugers ferie skal du holde sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september.

Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan nægte dig at holde hovedferien i den periode. Dog har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, og at du kan opdele den.

Øvrig ferie
Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven "øvrig ferie". Den øvrige ferie kan du holde i sammenhæng af mindst fem dages varighed. Hvis det volder din arbejdsgiver driftsmæssige problemer, kan du dog være nødt til at holde restferien som enkeltdage.

Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året. Og der er ikke noget til hinder for, at du holder den øvrige ferie før hovedferien.

Varsling af ferie
Din arbejdsgiver kan give dig besked om, hvornår du har ferie. Hovedferien skal varsles med mindst tre måneder, før ferien begynder, og restferien skal varsles med mindst en måned.

Hvis du er enig med din arbejdsgiver om, hvornår ferien holdes, så behøver varslerne ikke at være overholdt.

Du skal være opmærksom på, at du i din kontrakt kan have aftalt noget andet.

Aflysning af ferie
Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den.

Men arbejdsgiveren kan ændre din ferie, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor den begynder.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, skal de udgifter, du har haft i forbindelse med aflysningen erstattes. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter dine udgifter og ikke udgifter for dem, du skulle rejse med.

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

OBS: Ny ferielov i 2020
Den 1. september 2020 træder en helt ny ferielov i kraft. Læs mere om, hvad det kommer til at betyde for afholdelse af ferie længere nede på siden under punktet "Ny ferielov i 2020".

Hvis du er forhindret i at holde din ferie

For at kunne modtage dine feriepenge, skal du holde ferie. Der er dog forhindringer, der kan give dig ret til at få feriepengene udbetalt, selvom du ikke holder ferie.

Hvis du bliver ramt af én af de følgende situationer, har du krav på at holde din ferie på et senere tidspunkt i ferieåret. Så hvis du:

 • sygemelder dig,
 • tager barselsorlov eller adoptionsorlov,
 • flytter til udlandet og framelder dig folkeregistret,
 • overgår til selvstændigt erhverv,
 • overgår til arbejde i hjemmet,
 • bliver valgt til borgmester, udnævnt til minister eller andre tillidshverv,
 • kommer i fængsel,
 • eller deltager i lovligt varslede og afsluttede konflikter,

er der tale om en lovlig feriehindring. Der er ikke tale om en feriehindring, hvis du ikke får holdt din ferie på grund af stort arbejdspres, mange opgaver eller for få medarbejdere.

Når du skal holde din erstatningsferie
Erstatningsferien skal du holde efter ferielovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at du skal holde ferien inden ferieårets udløb. Hvis du på grund af sygdom ikke har mulighed for at holde erstatningsferien inden ferieårets udløb, kan ferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan dog også vælge at få udbetalt ferien.

Udbetaling af feriepenge ved lovlig feriehindring
Du har i visse tilfælde krav på at få dine feriepenge udbetalt, hvis du bliver lovligt forhindret i at holde ferie.

Hvis du bliver lovligt forhindret i at holde hele eller dele af din hovedferie inden den 30. september, kan du få udbetalt ferien i september.

Hvis du bliver lovligt forhindret i at holde hele eller dele af din ferie inden den 30. april, kan du søge om at få udbetalt ferien.

Hvis du bliver syg

Du er lovligt forhindret i at holde din ferie, hvis du bliver syg. Den ferie, du ikke får afholdt, kaldes din erstatningsferie. Din ret til erstatningsferie er dog forskellig afhængig af, om du melder dig syg, før din ferie begynder, eller om du melder dig syg i din ferie.

Hvis du melder dig syg før din ferie
Du får erstattet alle dine tabte feriedage fra første feriedag, hvis du melder dig syg før din ferie begynder.

Hvis du melder dig syg i din ferie
Du får først erstattet dine feriedage fra og med den sjette feriedag, hvis du melder dig syg efter din ferie er begyndt. Det betyder, at du ikke kan få erstattet dine første fem sygedage. Dette gælder, hvis du har optjent 25 dages ferie. Før du kan få erstatning, skal du kunne dokumentere din sygdom også for de første fem dage ligesom du skal have meldt dig syg til din arbejdsgiver første sygedag. Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring, med mindre du har en særskilt skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Lægeerklæringen skal gælde fra din første sygedag, og du skal selv betale for den. Hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet, skal du gå til en læge i udlandet og få en lægeerklæring.

Hvis du har optjent færre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Har du for eksempel optjent ret til 20 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter fire sygedage på et ferieår, og har du kun optjent 15 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter tre sygedage på et ferieår.

Når du bliver rask igen
Du skal melde dig rask hos din arbejdsgiver, når du bliver rask igen. Det skal du gøre, uanset om du meldte dig syg inden ferien eller i ferien. Når du melder dig rask, er det op til dig, om du vil holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere.

Du kan læse mere om erstatningsferie og udbetaling af feriepenge ovenfor.

Hvis du vil overføre din ferie til næste ferieår

Ferieloven giver dig mulighed for at overføre ferie fra et ferieår til et andet. Du skal aftale overførslen med din arbejdsgiver.

Du skal holde fire ugers ferie (20 feriedage), inden du kan overføre resten af din ferie til næste ferieår. Det gælder som udgangspunkt, uanset om du er ansat på en individuel ansættelseskontrakt eller er omfattet af en overenskomst. Hvis du er omfattet af en overenskomst, skal muligheden for ferieoverførsel fremgå af overenskomsten.

Den overførte ferie skal du holde, inden du kan holde anden ferie. Vi anbefaler, at du aftaler med din arbejdsgiver, hvornår ferien konkret skal holdes, allerede når du overfører den. Der er en tidsfrist for, hvornår du senest kan indgå en aftale om ferieoverførsel. Inden den 30. september efter ferieårets udløb skal du have aftalt overførslen med din arbejdsgiver. Vi anbefaler dog, at du indgår aftalen og underskriver allerede inden ferieåret udløber.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du kan overføre ferie.

Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage udover de fem ugers ferie, som ferieloven giver dig ret til. Det fremgår af enten din overenskomst eller din individuelle ansættelsesaftale, om du har ret til feriefridage.

Hvis du er offentligt ansat
Du har ret til fem feriefridage om året, hvis du er offentligt ansat i stat, region eller kommune.


Ferieaftaler for offentligt ansatte

Her kan du finde ferieaftalerne for offentligt ansatte.

Ferieaftalen for ansatte i kommunerne fra KL            Aftale om ferie for ansatte i regioner fra OKportalen (pdf)            Aftale om ferie for ansatte i staten fra PAV

Hvis du flytter til udlandet

Du kan få udbetalt dine feriepenge, hvis du flytter til udlandet. Det gælder feriepenge, som både hører til det nuværende ferieår og til det kommende ferieår. Det kræver dog, at du framelder dig folkeregistret. Du skal ansøge om at få udbetalt dine feriepenge, senest seks måneder efter du har frameldt dig folkeregistret og forladt det danske arbejdsmarked.

Når du har frameldt dig, kan du bede din kommune om dokumentation for frameldingen. Dokumentationen skal du sende til den arbejdsgiver, hvor du har feriepenge til gode. Din arbejdsgiver skal udbetale feriepengene kontant. Hvis dine feriepenge er indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen dertil.

Ferie og opsigelse

Hvis du er blevet opsagt, gælder der nogle særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne afhænger blandt andet af længden på din opsigelse, samt om du er fritstillet.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Lukket på arbejdspladsen mellem jul og nytår?

Din arbejdsplads kan holde kollektivt ferielukket mellem jul og nytår. Hvis du ikke har optjent ferie i dit nuværende job og har opbrugt al tidligere ferie eller feriepenge, har du mulighed for at få dagpenge under lukningen. Der er dog visse betingelser:

Du skal være dagpengeberettiget for at få dagpenge under lukning.

Den kollektive ferielukning skal være varslet mindst en måned før. Hvis du på tidspunktet for varslingen har haft ferie tilovers, skal du gemme den til den kollektive lukning. Du kan altså ikke få dagpenge, hvis du siden varslingen har holdt den ferie, du havde tilovers.

Hvis du vil ansøge om dagpenge
Hvis du ønsker at søge om dagpenge, skal du være registreret som ledig på Jobcenteret i hele perioden. Hvis lukningen kun drejer sig om perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du ikke at registrere dig som ledig.

Du kan kun få dagpenge på de dage, hvor du er forhindret i at arbejde som følge af den kollektive lukning.

Du skal være opmærksom på, at det kan være, at du får løn for nogle af feriedagene, selvom virksomheden holder lukket. Disse dage har du ikke ret til at modtage dagpenge. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din ret til feriedagpenge.

Spørg os om feriedagpengeAnsøg om feriedagpenge Meld dig ledig på Jobnet.dkLæs mere om feriedagpenge

Ny ferielov i 2020

Den 1. september 2020 træder en helt ny ferielov i kraft. Her får du lidt info om, hvad det har af betydning for dig.

Som det er i dag har vi forskudt ferie. Det betyder, at du optjener din ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder før, du kan afholde den ferie, du har optjent. Det er det princip, der nu bliver lavet om.

Er du i et fast job, kommer du ikke til at mærke nogen stor forandring – det handler primært om, hvornår du optjener ferie, og hvornår du kan afholde den. Hvor du lige nu optjener ferien i kalenderåret, og først kan afholde den fra 1. maj året efter, bliver det fremover således, at du løbende kan afholde den ferie, du optjener. Det betyder eksempelvis, at den ferie, du optjener i februar måned, allerede kan afholdes i marts samme år. Du får også en længere periode at afholde ferien i, så det i stedet for 12 er 16 måneder, der fremadrettet vil udgøre ferieafholdelsesperioden.

Med det nye feriesystem optjener du som udgangspunkt – ligesom i dag – ret til fem ugers ferie pr. år (2,08 dag pr. måned).

Er du ledig eller ny på arbejdsmarkedet, vil den nye lov have den positive betydning, at du kan holde ferie med løn umiddelbart efter, du er startet i et nyt job.

Overgangsordning fra 2019
Der bliver indført en overgangsordning mellem det nuværende og det nye feriesystem allerede i 2019. Konkret betyder det, at de feriemidler, du optjener i perioden 1. september 2019-31. august 2020, ”indefryses”, indtil du forlader arbejdsmarkedet (typisk i forbindelse med overgang til pension).
Overgangsordningen skal sikre, at vi ikke alle pludselig står med dobbelte ferierettigheder (op til ti ugers ferie) i overgangsåret.

Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler", der får til opgave at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler.

LÆS MERE: Ferieloven ændres: Læs hvordan det kan påvirke dine ferieplaner

Opdateret: 20.01.2020