Konkurs

Dine krav

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal dit tilgodehavende anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

PRO hjælper dig gerne med råd og vejledning igennem hele konkursforløbet, ligesom vi hjælper dig, når du skal udfylde relevante blanketter og anmelde dine krav til LG og kurator.

LG er en social garantiordning, som har til formål at yde hjælp til lønmodtagere, der på grund af arbejdsgiverens konkurs mangler at få udbetalt løn, feriegodtgørelse m.v.

Fortæl mig mere

Det hjælper PRO med

PRO kan hjælpe dig med at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG) og varetage sagen for dig. For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, beder vi dig om at give os alle relevante oplysninger i forhold til konkursen.

Få hjælp til at anmelde hos Lønmodtagernes Garantifond

Når vi anmelder på dine vegne, betyder det, at du ikke selv står for kommunikationen med LG. Vi holder dig selvfølgelig løbende orienteret om udviklingen i din sag.

Derudover skal du udfylde en digital anmeldelsesblanket til LG. Du finder blanketten og vejledning til udfyldelse af blanketten på borger.dk (se links nedenfor). Det er vigtigt, at du omhyggeligt læser vejledningen igennem, inden du går i gang med at udfylde den digitale anmeldelsesblanket.

Hvis vi hjælper med anmeldelsen
Hvis du ønsker at få hjælp fra PRO til at få anmeldelsesblanketten gennemgået, skal du give PRO fuldmagt til at varetage din sag overfor LG. Dernæst skal du være opmærksom på, at du ikke skal indsende den digitale anmeldelsesblanket, før du har været i kontakt med os. Du skal blot udfylde og gemme blanketten.

Du har selv ansvar for, at den digitale anmeldelsesblanket bliver rettidigt indsendt til LG, da det kun er dig, der kan gøre dette via dit personlige NemID.

Anmeldelsen og tilhørende bilag skal være LG i hænde, senest fire måneder efter konkursdekretet er afsagt. Efter denne frist kan LG afvise at behandle sagen.

Vejledning til anmeldelsen på Borger.dk (pdf)

Her anmelder du til LG på Borger.dk

Din stillingsbeskrivelse
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har været funktionæransat, kan det blive nødvendigt at udfylde en stillingsbeskrivelse:

Erklæring om stillingsbeskrivelse (Word)

Udbetalinger fra LG

Første gang du modtager en udbetaling fra LG, vil du modtage:

 • Manglende løn
 • Minimalerstatning (gælder kun funktionærer) – det er de første tre måneder af dit opsigelsesvarsel efter din fritstilling
 • Pensionsbidrag – såfremt du er omfattet af en pensionsordning
 • Tillæg – fri bil, fri telefon mv.
 • Bonus, provison mv.
 • Andre krav, herunder sundhedsforsikring og fritvalg 

LG kan maksimalt udbetale 160.000 kr. efter skat inklusiv pension, men eksklusiv feriepenge og fritvalgssaldo. Hvis du modtager de 160.000 kr. ved første udbetaling, kan du dog have ret til feriepenge, da feriepenge ikke er omfattet af LG's udbetalingsloft. Du har muligvis også krav på yderligere erstatning, men i så fald vil det resterende krav være et restkrav i konkursboet.

Har du ikke modtaget den maksimale dækning ved den første udbetaling, vil LG udbetale yderligere erstatning til dig på baggrund af en beregning af dit samlede tab i hele din opsigelsesperiode.

Hvis du når LG's udbetalingsloft, skal du ændre din tilmelding på jobnet.dk til "Ledig med ydelse", så du har mulighed for at søge om dagpenge.

Læs mere om dagpenge

Søg job i opsigelsesperioden
Du har pligt til at begrænse tabet i opsigelsesperioden. Du skal aktivt søge job i hele opsigelsesperioden. Finder du arbejde, modregnes indtægter fra det nye arbejde i dine krav – det gælder også indtægter fra ansættelser af kortere varighed, eksempelvis vikariater. Modregning vil dog ikke ske, hvis du er funktionær og har et opsigelsesvarsel på tre måneder eller derunder.

Dokumentation for indtægt og jobsøgning
Når din opsigelsesperiode udløber, sender vi en erklæring til dig, som du skal udfylde og sende ind til os. Erklæringen skal dokumentere dine forhold omkring indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Hvis du har haft en indtægt i din opsigelsesperiode, skal du vedlægge kontrakt og lønsedler for indtægtsforholdet, når du indsender din erklæring.

Hvad kan jeg få dækket?

Når du skal anmelde krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG) og konkursboet, skelner man mellem privilegerede og simple krav. De privilegerede krav kan man anmelde til både LG og konkursboet, mens de simple krav kun kan anmeldes i konkursboet.

LG har et maksimum på udbetalinger, der lyder på 160.000 kr. efter skat. Dette beløb er uden feriepenge og fritvalgssaldo, som dækkes fuldt ud. Beløb ud over 160.000 kr. efter skat kan blive dækket af konkursboet.

Eksempler på krav:


Privilegerede krav

Under privilegerede krav i henhold til konkurslovens § 95, som LG dækker, hører bl.a.:

 • Løn og tillæg
 • Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden
 • Pension
 • Feriepenge
 • Ferietillæg
 • Fritvalgsordning
 • Sundhedsforsikring
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a
 • Godtgørelse for usaglig opsigelse
 • Løn under sygdom og barselsorlov
 • Fri bil og telefon
 • Dokumenterede krav på bonus og provision.


Simple krav

Under simple krav i henhold til konkurslovens § 97, som LG ikke dækker, hører bl.a.:

 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Rejsegodtgørelse
 • Diæter
 • Repræsentationsudgifter
 • Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere
 • Ældre krav, der skulle have været betalt mere end seks måneder før konkursen/ophøret
 • Erstatningskrav for manglende ansættelsesbevis.

Krav der ikke dækkes
Der er nogle væsentlige undtagelser, hvor krav ikke bliver dækket af hverken LG eller konkursboet. Det drejer sig om følgende:

 • Godtgørelse for G-dage - disse bortfalder, når den manglende betaling skyldes konkurs
 • Forlænget varsel for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter


Husk at få anmeldt alle krav til tiden

Du skal være opmærksom på, at krav, der er ældre end seks måneder at regne fra fristdagen for konkursen, vil blive betragtet som forældet, med mindre du kan dokumentere, at du har rykket for betaling og har iværksat retslige tiltag.

Opdateret: 29.04.2020