Begrundelse for opsigelsen

Når du bliver opsagt, har du krav på at få oplyst årsagen til din opsigelse. Begrundelsen har betydning for, om du har ret til godtgørelse, hvis din opsigelse er usaglig, og for om du har ret til dagpenge.

Hvis din opsigelse ikke er sagligt begrundet, kan du gøre indsigelse mod opsigelsen og dermed være berettiget til en godtgørelse. Er din opsigelse derimod saglig og begrundet i dine forhold, kan du risikere at få karantæne i forhold til din dagpengeret, hvis A-kassen vurderer, at du er selvforskyldt ledig.

Saglig eller usaglig opsigelse?

Saglig opsigelse

En opsigelse kan enten være sagligt begrundet i din arbejdsgivers eller i dine forhold. Eksempler på rimelige begrundelser er:

  • Nedskæringer 
  • Besparelser 
  • Rationaliseringer 
  • Organisationsændringer 
  • Omstruktureringer
  • Du er ude af stand til at udføre de opgaver, du skal
  • Samarbejdsvanskeligheder, som du er hovedårsag til
  • Sygdom 

Når opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, eksempelvis at der skal ske nedskæringer, men du mener, at den reelle begrundelse er en anden end den afgivne, skal du bevise, at det er tilfældet. Vi råder dig derfor til, at du tidligt i forløbet samler dokumentation, eksempelvis i form af organisationsplan, stillingsopslag og lignende til brug for vurderingen.

Usaglig opsigelse

Hvis din arbejdsgiver i begrundelsen retter en kritik mod dig, vil det som udgangspunkt være et krav, at han inden opsigelsen tydeligt har fortalt dig, at han ikke er tilfreds – typisk i form af en advarsel. Ellers kan der være tale om en usaglig opsigelse.

For at kunne rejse en sag om usaglig opsigelse forudsætter det dog, at du har været ansat i ét år på opsigelsestidspunktet, i modsat fald er der desværre ingen mulighed for at rejse krav om godtgørelse for en eventuel usaglig opsigelse.

Det er altid en konkret vurdering, om en opsigelse er usaglig, men vores erfaring er, at typiske eksempler herpå er:

Samarbejdsproblemer
En opsigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder, uden der tidligere er givet en advarsel, kan medføre, at din arbejdsgiver må betale godtgørelse for usaglig opsigelse. Det er heller ikke nok for din arbejdsgiver blot at konstatere, at jeres samarbejde ikke er optimalt – det skal også med rimelighed kunne sandsynliggøres, at det er dig, der er hovedårsag til samarbejdsproblemerne.

Manglende kvalifikationer/uddannelse
Opsigelser begrundet i, at du ikke – længere – kan leve op til virksomhedens krav er ikke ualmindelige. Her er det vigtigt, at du har fulgt med inden for dit fagområde, samt generelt har været villig til omskoling. Vores erfaring er, at det ofte viser sig, at virksomheden på grund af travlhed eller omkostninger har afvist ønsker om efteruddannelse. Resultatet kan være, at virksomheden må betale godtgørelse for usaglig opsigelse. Har du været ansat i mange år, vil der være en større forpligtelse for virksomheden til at prøve at efteruddanne/omskole dig, inden du bliver afskediget.

Sygdom
Du kan godt blive sagt op, mens du er syg. Ved kortere sygdomsperioder vil det ikke være sagligt at opsige dig med sygdom som begrundelse. Men hvis din arbejdsgiver kan godtgøre, at virksomheden ikke kan leve med, at du er fraværende på grund af sygdom i længere tid, kan opsigelsen være saglig.

Hvis du er omfattet af 120-sygedags-reglen i din kontrakt, kan din arbejdsgiver ved mere end 120 sygedage inden for 12 måneder afskedige dig med et forkortet varsel på en måned.

Læs mere om 120-dages-reglen

Godtgørelse ved usaglig afskedigelse
Hvis du får medhold i, at du er blevet afskediget med en usaglig begrundelse, kan du være berettiget til en godtgørelse. Maksimumbeløbene for godtgørelserne er angivet i funktionærloven. Vores erfaring er dog, at de godtgørelser, vi ser i retspraksis, er væsentlig lavere. Vi kan rådgive dig om dine forskellige muligheder for godtgørelse, forlig eller lignende ud fra din specifikke situation, hvis du er blevet usaligt opsagt.

Indsend din opsigelse til tjek hos vores jurister - vi svarer indenfor 24 timer på hverdage.

Hjælp til dig

Opdateret: 03.08.2021