Bortvisning

Din arbejdsgiver har ret til at bortvise dig, hvis du misligholder dine pligter væsentligt. Det betyder, at ansættelsesforholdet ophører uden varsel, og at du dermed mister din ret til et opsigelsesvarsel.

Det er ikke fastlagt i lovgivningen, hvad der kan anses for at være væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er derfor en konkret vurdering i hver enkelt sag. Vores erfaring er, at væsentlig misligholdelse typisk foreligger, hvis du:

 • Uberettiget undlader at møde på arbejde på første arbejdsdag
 • Uberettiget udebliver fra dit arbejde
 • Har modtaget en advarsel, hvoraf det fremgår, at gentagelse medfører bortvisning, og du foretager handlingen igen
 • Begår tyveri fra arbejdspladsen
 • Udøver vold på arbejdspladsen 
 • Foretager alvorlige kompetenceoverskridelser
 • Begår alvorlige fejl
 • Arbejder for en konkurrent uden dokumenterbart samtykke fra din arbejdsgiver.
Bliver du bortvist, skal du straks kontakte Lederne Pro, så vi kan hjælpe dig. Vi kontrollerer, om din arbejdsgiver havde ret til at bortvise dig. Hvis bortvisningen er uberettiget, vil vi kontakte arbejdsgiveren for at protestere og blandt andet rejse krav om et opsigelsesvarsel og eventuelt om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Meld dig ledig
Det er vigtigt, at du melder dig ledig på jobcenteret med det samme, du bliver bortvist. Hvis det viser sig, at bortvisningen er berettiget, får du karantæne, som svarer til, at du er selvforskyldt ledig. Denne karantæne beregnes først fra det tidspunkt, du har tilmeldt dig jobcenteret.

Hvad er konsekvenserne?

Uberettiget bortvisning

Hvis det viser sig, at du er blevet bortvist uberettiget, indebærer det:

 • Erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden
 • Konkurrenceklausuler vil som udgangspunkt bortfalde
 • Kundeklausuler vil fortsat være gældende
 • Markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og erhvervshemmeligheder skal fortsat efterleves
 • Fratrædelsesgodtgørelse vil indgå som en del af erstatningskravet
 • Eventuel godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis den uberettigede bortvisning end ikke kunne have "båret" en opsigelse

Læs mere om usaglig opsigelse

Berettiget bortvisning

Hvis det viser sig, at bortvisningen er berettiget, indebærer det:

 • Du får løn og feriegodtgørelse betalt frem til bortvisningsdagen, medmindre din arbejdsgiver mener at have et modkrav imod dig på grund af misligholdelsen og derfor tilbageholder løn og feriegodtgørelse.
 • Din arbejdsgiver kan stadig gøre din konkurrence- og kundeklausuler gældende. Du har dog ikke længere krav på kompensation. 
 • Du mister din ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.
 • Din arbejdsgiver kan rette erstatningskrav imod dig, hvis din misligholdelse har medført et tab for virksomheden. Din arbejdsgiver skal kunne dokumentere tabet. Hvis du uberettiget bliver væk fra dit job, vil din arbejdsgiver dog have krav på en minimumserstatning svarende til 14 dages løn. Dette gælder uanset, om din arbejdsgiver kan dokumentere et tab eller ej.
 • Du skal forsat efterleve markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik og erhvervshemmeligheder.
 • Du kan først få udbetalt dagpenge efter udløbet af en karantæneperiode på tre uger regnet fra den dag, du melder dig ledig på jobcenteret. Årsagen hertil er, at A-kassen som udgangspunkt vil betragte dig som selvforskyldt ledig.

Mundtlig bortvisning

Bliver du bortvist mundtligt, anbefaler vi, at du beder om at få bortvisningen på skrift, så du undgår misforståelser. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet bortvist, er det vigtigt, at du stiller din arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren, indtil det er afklaret, om du er bortvist eller ej.

Opdateret: 03.08.2021