Opsigelsesvarsel

Som funktionær følger længden på dit opsigelsesvarsel de almindelige regler for varsler, som er fastlagt i funktionærloven. Dit opsigelsesvarsel kan også fremgå af en overenskomst. Hvis du har aftalt et helt særligt varsel – typisk et forlænget varsel – skal det fremgå af din kontrakt.

Der gælder følgende regler for opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven:

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til: Opsigelsesvarsel:
5 måneder 1 måned
2 år og 9 måneder 3 måneder
5 år og 8 måneder 4 måneder
8 år og 7 måneder 5 måneder
Over 8 år og 7 måneder 6 måneder


Beregn dit opsigelsesvarsel

Du kan også bruge vores beregner til at regne ud, hvor langt et opsigelsesvarsel du har krav på.

Beregn dit opsigelsesvarsel

Hvad skal du være opmærksom på?

Undtagelser fra funktionærlovens opsigelsesvarsler

De væsentligste undtagelser fra funktionærlovens opsigelsesvarsler er:

  • Er der aftalt prøvetid i din kontrakt, kan du i de første tre måneder opsiges med 14 dages varsel til fratrædelse på en hvilken som helst dag – altså ikke kun til en måneds udgang. Fratrædelsen skal dog kunne ligge inden for den aftalte tre måneders prøvetid
  • Er du tidsbegrænset ansat, vil ophørstidspunktet allerede ligge fast ved ansættelsens begyndelse. Hvis du opsiges til fratræden inden den i kontrakten fastsatte slutdato, har du krav på det sædvanlige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven
  • Der kan aftales længere opsigelsesvarsel fra din side, mod at opsigelsesvarslet forlænges tilsvarende fra arbejdsgiverens side. Er det alene dit opsigelsesvarsel, der er forlænget, er aftalen ugyldig
  • Hvis der er aftalt en 120-sygedages-regel i din kontrakt, kan du opsiges med et forkortet varsel på løbende måned plus én måned, såfremt du har været syg i 120-dage inden for 12 måneder.

Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel

Accepterer du et for kort opsigelsesvarsel, vil det – udover de penge, du eventuelt mister i løn – betyde, at du ikke kan få dagpenge, tillægsforsikring eller i enkelte tilfælde efterløn fra det tidspunkt, du bliver ledig. Det er derfor vigtigt, at du indsender din opsigelse til et juridisk tjek hos os, inden du accepterer et for kort opsigelsesvarsel.

Er du blevet opsagt i forbindelse med 120 dages sygdom?

En regel i funktionærloven giver din arbejdsgiver mulighed for at opsige dig med forkortet varsel, hvis du inden for en periode på 12 måneder har været syg i 120 dage. Det kaldes 120-sygedages-reglen. De 12 måneder følger ikke et kalenderår, men kan regnes fra hvilken som helst dato i løbet af året.

Det forkortede varsel er på løbende måned plus én kalendermåned. Det vil sige, hvis du eksempelvis bliver opsagt den 4. marts, ophører din opsigelsesperiode den 30. april. Du mister således dit anciennitetsmæssige opsigelsesvarsel.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før din arbejdsgiver kan benytte af sig reglen:

  • Du og din arbejdsgiver skal skriftligt have aftalt 120-sygedages-reglen mellem jer, eksempelvis i din kontrakt
  • Du skal have modtaget løn i de 120 dage, du har været syg. Søndage og helligdage, fridage, feriedage samt eventuelle dage, du har været syg på grund af en arbejdsskade, tæller med i de 120 sygedage. Derimod tæller fravær i forbindelse med graviditet ikke med i de 120 dage
  • Din arbejdsgiver skal opsige dig umiddelbart efter overskridelsen af de 120 sygedage, og du skal stadig være sygemeldt på det tidspunkt, din arbejdsgiver opsiger dig.

Hvis reglen ikke kan anvendes
Hvis du ikke er omfattet af 120-sygedags-reglen, eller betingelserne ikke er opfyldt, kan du alligevel risikere at blive opsagt på grund af langvarig sygdom. Din arbejdsgiver kan her opsige dig med dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Men en opsigelse på grund af sygdom kan også være en usaglig opsigelse. Lad Ledernes jurister gennemgå din opsigelse.

Indsend din opsigelse til et juridisk gennemsyn

Hvis du er offentligt ansat
Offentligt ansatte er som udgangspunkt ikke omfattet af reglen om de 120 sygedage. Det kan dog indgå i din kontrakt. Hvis du er i tvivl, kan du få Ledernes jurister til at gennemgå din kontrakt.

Læs mere om kontrakter og indsend din kontrakt til et juridisk gennemsyn

                                                         

Opnå et kortere opsigelsesvarsel

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig, kan du få et kortere opsigelsesvarsel ved at kontraopsige din stilling. Har din arbejdsgiver for eksempel opsagt dig til fratræden med seks måneders varsel, kan du kontraopsige din stilling og fratræde med dit eget opsigelsesvarsel – altså på et tidligere tidspunkt, end du ellers skulle være fratrådt.

Både du og din arbejdsgiver kan kontraopsige, men da dit opsigelsesvarsel typisk er kortere end din arbejdsgivers, vil det i praksis oftest være dig, der ønsker at kontraopsige.

Hvornår er det nødvendigt at kontraopsige?
Hvis du er blevet opsagt – men ikke fritstillet eller suspenderet – og får et nyt job, du gerne vil starte på inden udløbet af dit opsigelsesvarsel, vil du være nødt til at kontraopsige din stilling.

Selvom du er fritstillet eller suspenderet, kan der være situationer, hvor det alligevel er nødvendigt med en kontraopsigelse. Det er i tilfælde, hvor du får ny ansættelse i en konkurrerende virksomhed, og hvor du derfor på grund af din loyalitetsforpligtelse ikke må begynde, før du endeligt er fratrådt.
 
Hvor langt er dit opsigelsesvarsel ved en kontraopsigelse?

Hvis du er ansat efter funktionærlovens almindelige regler, er du ved en eventuel kontraopsigelse forpligtet til at give arbejdspladsen dit sædvanlige opsigelsesvarsel – altså en måneds varsel til en måneds udgang.

Det ses til tider, at arbejdspladsen accepterer, at du ved en kontraopsigelse fratræder med et kortere varsel. En sådan accept bør du af bevismæssige årsager altid sikre dig skriftligt.

Du mister ikke din ret til anciennitetsbestemt godtgørelse
Hvis du i kraft af din arbejdsgivers opsigelse af dig har fået ret til en anciennitetsbestemt godtgørelse, vil du ikke miste denne, selvom du senere kontraopsiger din stilling. Det er dog afgørende, at du på det faktiske fratrædelsestidspunkt har den nødvendige anciennitet.

Eksempel:

Du er den 30. januar blevet opsagt med seks måneders varsel til fratræden ved udgangen af juli samme år. På fratrædelsestidspunktet har du været ansat som funktionær i 12 år og en måned og har dermed krav på en anciennitetsbestemt godtgørelse svarende til en måned.

Hvis du kontraopsiger din stilling, så du i stedet fratræder ved udgangen af april, vil du "alene" have en anciennitet på 11 år og 10 måneder. Dermed har du ikke længere krav på anciennitetsbestemt godtgørelse, da det forudsætter minimum 12 års anciennitet som funktionær på fratrædelsestidspunktet.

Regler for opsigelsesvarsel

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du for eksempel accepterer et for kort opsigelsesvarsel eller bliver opsagt i forbindelse med sygdom her på Lederne.dk.

Se reglerne for opsigelsesvarsel

Karriereudvikling

Opdateret: 03.08.2021