Orlov

Orlov fra arbejde kaldes også tjenestefrihed. Reglerne for om du kan få orlov, afhænger af dit ansættelsesområde samt typen af det hverv, du eventuelt skal varetage under orloven.

Du har forskellige muligheder for at få orlov, alt efter om du er privatansat eller offentligt ansat. Ligeledes gælder der særlige regler, hvis du skal udstationeres, varetage borgerligt ombud eller aftjene værnepligt.

Har du ikke krav på at få bevilget orlov, kan du forsøge at forhandle dig til orlov med din arbejdsgiver.

Hvis du får bevilget orlov, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er en ledig stilling til dig inden for samme ansættelsesområde, når du vender tilbage. Du kan under orloven opsiges på samme vilkår som andre ansatte. Orlov gives som udgangspunkt uden løn.

Læs om dine muligheder for orlov

Hvis du er privatansat

Som privatansat har du som udgangspunkt ikke ret til orlov. Det kan dog fremgå af virksomhedens personalepolitik, at du i nogle tilfælde har mulighed for at få orlov. Din ansættelse kan også være omfattet af en overenskomst, som giver dig mulighed for at få orlov. Alternativt kan du forhandle spørgsmålet om orlov med din arbejdsgiver.

Skal du udføre borgerligt ombud, gælder der andre regler for privatansatte, som du kan læse nedenfor.

Hvis du er offentligt ansat

Som offentligt ansat kan din arbejdsgiver give dig orlov i situationer, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver skal kunne begrunde et afslag på din anmodning om orlov. Begrundelsen skal indeholde argument for, at orloven vil være til ulempe for arbejdspladsen. Det er altså ikke nok, at din arbejdsgiver blot meddeler, at han eller hun ikke vil give dig orlov.

Som offentligt ansat har du ingen tidsbegrænsning på din orlov. Det er dog mest almindeligt at give orlov op mod ét år ad gangen og bede dig om at give et varsel for, hvornår du vender tilbage til arbejde. 

Skal du arbejde i udlandet?
Hvis du ønsker orlov i forbindelse med arbejde i udlandet, har du dog krav på tjenestefrihed, hvis du:

  • Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med,
  • Ansættes i Grønlands Hjemmestyre.

Din ægtefælle eller samlever har samme mulighed for at få tjenestefri og rejse med dig, hvis han eller hun er offentligt ansat.

Retten til tjenestefrihed for statsansatte omfatter også ansatte, der ikke udstationeres, men ansættes i udlandet inden for de samme områder, som nævnt ovenfor.

Borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og er et, som du har pligt til at varetage. Eksempler på borgerligt ombud kan være hverv som nævning, domsmand eller borgmester.

Om du har krav på tjenestefrihed i forbindelse med et borgerligt ombud afhænger af din ansættelsesform. Ligeledes afhænger din mulighed for løn under orloven også af din ansættelse, og om du modtager vederlag for det borgerlige ombud.

Der gælder følgende regler:

  • Hvis du er privatansat, vil din arbejdsgiver normalt ikke kunne modsætte sig, at du holder tjenestefri. Men din arbejdsgiver har mulighed for at afslå, hvis han eller hun har afgørende grunde af hensyn til virksomheden,
  • Hvis du er offentligt ansat, har du ret til tjenestefrihed,
  • Hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse, har du ret til fravær fra dit arbejde.

Hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder og muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til PRO

Værnepligt og værneret

Du har ret til fravær, når du skal aftjene din værnepligt.

Din arbejdsgiver må ikke opsige dig på grund af aftjening af værnepligt. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis det alligevel sker.

Lad PRO gennemgå din opsigelse

Opdateret: 31.05.2022