Det må og skal du når du får dagpenge

Der er både rettigheder og pligter forbundet med at få dagpenge – eksempelvis skal du have bopæl og opholde dig i Danmark.

Her på siden kan du få overblik over, hvad du må og skal for at bevare din ret til dagpenge. Hos Lederne Pro står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om reglerne, når du modtager dagpenge, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Foruden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er der en række andre krav, du skal overholde for at bevare din dagpengeret.

Du skal først og fremmest være aktiv jobsøgende og møde op til samtaler med os Lederne A-kasse og i dit jobcenter. Du er desuden forpligtet til at have dit CV på Jobnet.dk. Modtager du andre indtægter, mens du er på dagpenge, kan dette også have indflydelse på, hvor meget du får udbetalt.

Hvis du skal holde ferie i din dagpengeperiode, kan du enten få udbetalt feriepenge, hvis du har penge til gode fra din tidligere arbejdsgiver, eller du kan modtage feriedagpenge, hvis du har optjent det. 

Trin-for-trin guide

Få det fulde overblik over, hvad du skal huske hos henholdsvis Jobnet og Lederne A-kasse, så du kommer godt og trygt fra start i din ledighedsperiode.

Læs mere om, hvad du må og skal for at bevare din ret til dagpenge

Udfyld ydelseskort til dagpenge hver måned

Når du skal modtage dagpenge, skal du hver måned udfylde et ydelseskort til dagpenge. På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden. Ydelseskortet skal udfyldes senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden.

Udfyld ydelseskort

Dit CV på Jobnet

Du skal være tilmeldt jobcenteret og oprette et CV på Jobnet, når du har meldt dig ledig. Lederne Pro skal godkende CV’et inden for to uger ved den CV- og vejledningssamtale, vi indkalder dig til.

Se mere på jobnet.dk

Book tid til samtaler

Du skal selv booke jobsamtaler på jobcenteret eller hos anden aktør på Jobnet.dk. Du skal også selv booke to rådighedssamtaler med os inden for de første seks måneders ledighed.

Du får et elektronisk brev fra jobcenteret eller os, når det er tid til at booke en samtale.

Du skal booke samtalen inden for den angivne frist. Hvis du ikke kan finde en ledig tid inden for fristen, skal du kontakte dem, der har sendt dig brevet.

Du kan miste dine dagpenge
Hvis du ikke selv har booket en samtale inden for den angivne frist vil du blive afmeldt på Jobnet.dk uden påmindelse. Du kan først få dagpenge igen, når du igen er tilmeldt.

Hvis du er blevet afmeldt, fordi du ikke har booket en samtale i jobcenteret eller hos anden aktør, skal du tilmelde dig igen og booke en samtale. Vær opmærksom på, at samtalen skal holdes indenfor 10 hverdage fra den dag, du har tilmeldt dig for at du igen kan få dagpenge.

Hvis du er blevet afmeldt, fordi du ikke har booket en samtale hos os, kontakter vi dig og giver dig en ny frist for at booke en samtale. Booker du ikke inden for den nye frist, bliver du igen afmeldt.

Fritagelse fra selv at booke samtaler
Du kan i ganske særlige tilfælde anmode om at blive fritaget for selv at booke samtaler. Du kan blive fritaget, hvis vi eller jobcenteret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for dig selv at booke samtaler på grund af:

 • Meget ringe it-kundskaber
 • Betydelige manglende danskkundskaber
 • Betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

 

Kontakt dit jobcenter eller anden aktør, hvis du vil anmode om fritagelse for at booke jobsamtaler hos dem. Kontakt os, hvis du vil anmode om fritagelse for booking af rådighedssamtaler.

Kom til samtalerne

Du skal deltage i alle de samtaler og møder, du bliver indkaldt til af Lederne A-kasse og jobcenteret. Nogle steder har jobcenteret valgt en samarbejdspartner til at afholde møderne – det kalder man for "anden aktør". Der gælder de samme regler om, at du er forpligtet til at deltage i de møder.

Som din A-kasse er vi din sparringspartner, mens du er på dagpenge. Vi har et tæt samarbejde med dig, som har til hensigt at sikre dig en god og hurtig vej til et nyt job. Allerførst kommer du til en vejledningssamtale, hvor vi mødes personligt – senest to uger efter du har meldt dig ledig. Det modtager du automatisk en invitation til i din Post på Mit Pro. På mødet skal vi godkende dit CV på Jobnet, og inden du kommer til mødet, skal du have læst guiden "Dagpenge", oprettet dit cv på jobnet.dk og indtastet din jobsøgning i jobloggen.

Desuden skal du udfylde et spørgeskema til jobsøgningsøgningsstrategi. Det kan du læse mere om i mødeindkaldelsen hos os.

Download guiden "Dagpenge"
Udfyld din joblog på jobnet.dk

Udfyld spørgeskema til jobsøgningsstrategi

Efter CV-mødet skal du deltage i to rådighedssamtaler med os inden for de første seks måneder af din ledighedsperiode. Du vælger selv om rådighedssamtalerne skal være digitale (f.eks på teams), telefonisk eller med personligt fremmøde. Desuden deltager vi og jobcentret i en fælles samtale med dig i den femte eller sjette måned, hvor du er ledig.

Efter seks måneders ledighed skal du kun til samtale med os, hvis din jobsøgning ikke lever op til den aftale, vi har indgået med dig i "Min plan", eller hvis vi af andre grunde bliver tvivl om din rådighed. Hvis du fortsat er ledig efter 16 måneder, skal vi og jobcentret igen deltage i en fælles samtale med dig. Hvis du ikke ønsker, at vi i Lederne A-kasse deltager i de fælles samtaler, skal du give besked om det til os eller jobcentret.

Nedenfor kan du se, hvilke samtaler du skal til hvornår under et ledighedsforløb på to år:


Hold øje med din post

Du skal altid reagere, når jobcenteret eller Lederne A-kasse kontakter dig. Derfor er det også vigtigt, at du tjekker e-Boks, e-mails, post og "Min side" på jobnet.dk hver dag. Hvis du udebliver fra en samtale i A-kassen, jobcenteret eller hos anden aktør, mister du altid dagpenge fra mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen. Derfor er det vigtigt, at du altid overholder dine aftaler med både A-kassen og jobcentret.

Log ind og se dine planlagte møder
Se kalender over møder og aktiviteter og book aktiviteter

Stå til rådighed

I Lederne A-kasse skal vi skal blandt andet foretage en vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, når du melder dig ledig, eller hvis der opstår tvivl. Der er to kernebegreber, vi skal forholde os til – om du har evnen og viljen til at overtage et fuldtidsarbejde med én dags varsel. Hvis du er deltidsforsikret, skal du kunne overtage arbejde med 30 timer om ugen.

Vurdering af din evne til at stå til rådighed
Det handler ofte om dit helbred. Du kan godt stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom du har nogle helbredsmæssige begrænsninger, som betyder, at der er nogle typer arbejde, du ikke kan påtage dig – du skal bare huske at oplyse om det. Reglen er, at du skal kunne arbejde 37 timer om ugen, når du er fuldtidsforsikret. Er der tvivlsspørgsmål, kan det være, vi beder dig komme med en lægeerklæring.

Vurdering af din vilje til at stå til rådighed
Når vi vurderer din vilje til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, handler det om, hvorvidt du lever op til dine forpligtelser i forhold til jobsøgning. Men det kan også være andre ting, som at du har sagt nej til et job, du har fået tilbudt eller afbud/udeblivelser fra møder i A-kassen/jobcenteret, hvor vi kan se et mønster som for eksempel, at du altid bliver syg på mødedagene.

Hvornår laver vi en rådighedsvurdering?
Vi laver altid en rådighedsvurdering, når du melder dig ledig, men også, hvis der opstår tvivl om din situation. Det kan for eksempel være:

 • Hvis du ikke udfylder din Jobsøgningsstrategi inden første møde hos os
 • Hvis du bliver ledig, efter at du har været syg i længere tid  
 • Ved tilbagevendende afskedigelser 
 • Hvis du siger, at du aldrig modtager brevene fra A-kassen og jobcenteret med mødeindkaldelser 
 • Hvis du ofte melder afbud til møder
 • Hvis din joblog viser, at du ikke søger job som aftalt i "Min plan".

Hvis vi skal vurdere din rådighed i forbindelse med, at du søger om dagpenge, kan du ikke få udbetalt dagpenge imens. Hvis vi udbetaler dagpenge til dig, imens vi foretager en rådighedsvurdering, vil det være med forbehold for, om du har ret til dem, så det kan være, du skal betale dem tilbage.

Hvis vi vurderer, du ikke står til rådighed, kan det enten udløse et midlertidigt stop i udbetalingen, eller det kan udløse et arbejdskrav, som kan opfyldes ved at have 300 timers ustøttet arbejde inden for tre sammenhængende måneder.

Aktiveringsmuligheder

Hvis du har været ledig i længere tid, har du både ret og pligt til at tage imod et aktiveringstilbud. Aktivering kan enten være uddannelse, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. Du er forpligtet til at tage imod aktiveringstilbud, som jobcenteret kommer med.

Du har altid pligt til at deltage i aktivering, hvis jobcenteret vurderer, at det vil forbedre dine muligheder for at få et job. Du vil senest blive aktiveret, når du har været ledig i seks måneder.

Du har også mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud. Det kan du gøre allerede fra din første ledighedsdag. Kontakt jobcenteret for at høre om dine muligheder og for eventuelle aktiveringsforslag. Det er dog ikke sikkert, at jobcenteret vil sende dig i aktivering.

Plan for aktivering
Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb i form af en jobplan. Du har pligt til at overholde jobplanen for at bevare din ret til dagpenge. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

Der findes fire former for aktivering:

 • Kurser og efteruddannelse 
 • Job med løntilskud 
 • Virksomhedspraktik
 • Nyttejob


Kurser og efteruddannelse

Der er i princippet ingen grænse for, hvilken type kursus eller uddannelse du kan tage. Det kan for eksempel være et AMU-kursus eller et lederkursus, men det kunne også være en HD eller anden masteruddannelse. Det er dog jobcenteret, der i sidste ende beslutter, om du kan få uddannelsen som en aktivering. Du får dagpenge, mens du deltager på uddannelsen. 

Job med løntilskud
Du kan også tage et arbejde med løntilskud. Det er en lønstøtteordning, hvor virksomheden, du bliver ansat i, får et tilskud til din løn. Du har mulighed for at få job med løntilskud enten i det offentlige, i en privat virksomhed eller i udlandet. Du forbruger af din 2 års ret til dagpenge mens du er i løntilskudsjobbet. De timer du arbejder løntilskudsjobbet kan heller ikke bruges til hverken forlængelse af din gældende dagpengeret eller til optjening af en ny ret til dagpenge.

Før du kan starte i et job med løntilskud, skal du:

 • have været ledig i sammenlagt seks måneder. Er du over 50 år eller er du enlig forsørger, kan du starte allerede første ledige dag.
 • udfærdige en jobplan sammen med jobcenteret 
 • have en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse fra din kommende arbejdsplads 


Privat virksomhed

Hvis du bliver ansat med løntilskud i en privat virksomhed, skal dine løn- og ansættelsesvilkår følge overenskomsten på området. Eller du skal have samme løn, som man får i en tilsvarende stilling i virksomheden. Din arbejdsgiver får et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af lønnen i tilskudsperioden. Du har ret til op til seks måneders beskæftigelse, når du er ansat med løntilskud i en privat virksomhed. Hvis du bliver ansat på nedsat tid i et løntilskudsjob i en privat virksomhed, kan du få supplerende dagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at kunne få udbetalt supplerende dagpenge.

Det offentlige
Hvis du bliver ansat med løntilskud i det offentlige, får du en løn, der svarer til din dagpengesats. Din arbejdsgiver får refunderet hele lønnen. Du har ret til op til fire måneders ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver.

Udlandet
Du kan også komme i arbejde med løntilskud i udlandet. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt: 

 1. Din arbejdsgiver skal have hovedsæde i Danmark
 2. Du har indvilliget frivilligt i at arbejde med løntilskud i udlandet
 3. Du har danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår
 4. Du skal være sikret hjemrejse 


Virksomhedspraktik

Du kan komme i virksomhedspraktik hos en offentlig eller en privat virksomhed i op til fire uger. Sammen med jobcenteret skal du skrive praktikken ind i din jobplan. Du får dagpenge under deltagelse i virksomhedspraktikken.

Læs mere om kompetenceudvikling og dagpenge

Fradrag i dine dagpenge

Det kan være svært at finde rundt i reglerne for hvilke indtægter, der har betydning for udbetaling af dagpenge. Vi har samlet nogle af de mest almindelige eksempler her nedenfor, men kontakt os altid i god tid, hvis du har en indtægt ved siden af dagpengene – så kan vi guide dig igennem reglerne og vurdere, om der skal ske fradrag.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dagpenge

Løn: Alle indtægter, der er løn eller træder i stedet for løn skal fradrages i dagpengene (der er dog særlige regler for fratrædelsesgodtgørelser).

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse

Pension: Hvis din pension er opsparet som en del af et ansættelsesforhold og bliver udbetalt løbende, medfører det fradrag i dagpengene. Har du en kapitalpension, medfører denne ikke fradrag.

Ophavsrettigheder: Honorarer medfører generelt fradrag i dine dagpenge. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og royalties medfører derimod ikke fradrag.

Renter, gevinster og gaver: Renter, aktieudbytte, arv, gaver og gevinster medfører ikke fradrag.

Frivilligt arbejde: Som udgangspunkt medfører frivilligt arbejde fradrag i dagpengene – undtagen hvis det er arbejde i humanitære, kirkelige, kulturelle og sociale organisationer, der ikke udbydes som almindeligt arbejde. Kan det frivillige arbejde, du udfører, udbydes som lønarbejde, må du højst udføre arbejdet i 44 timer om måneden. Du må ikke beskæftige dig med den primære drift eller vedligeholdelse i virksomheden – med mindre arbejdet altid har været udført af frivillige. Vi anbefaler, at du altid kontakter Lederne A-kasse, før du påtager dig frivilligt arbejde – så kan vi sammen gennemgå reglerne i forhold til din konkrete situation, og i sidste ende skal vi altid godkende det. Timer med frivilligt ulønnet arbejde skal du skrive på dit ydelseskort. Der findes en særlig blanket, du skal udfylde, hvis du udfører frivilligt arbejde:

Frivilligt, ulønnet arbejde mens du er på dagpenge

Borgerligt ombud og hverv: Hovedreglen er, at indtægter for borgerlige ombud og offentlige og private hverv medfører fradrag i dagpengene, men det gælder ikke indtægter for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, og er du valgt til en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, medfører det heller ikke fradrag (undtagen hvis du er borgmester, rådmand eller udvalgsformand).

Konkurrence- og kundeklausuler: Beløb for overholdelse af disse, medfører ikke fradrag.

Byggeprojekter: Hvis du nybygger eller ombygger dit hus eller sommerhus, kan du som hovedregel ikke få dagpenge. Reglen er lavet for at undgå, at statsmidler skal være med til at finansiere en værdiforøgelse på privat ejendom. Der gælder forskellige regler, alt efter hvor stort et projekt det er, og om du er selvbygger eller medbygger. Ved mindre byggeprojekter herunder mindre ombygninger og fornyelser, eksempelvis opførelse af et haveskur eller en carport, kan du godt få dagpenge. De timer, du bruger på byggeriet, skal du oplyse på dit dagpengekort, og timerne vil medføre fradrag i dagpengene. Almindelig vedligeholdelse og reparation af din bolig medfører ikke fradrag. Kontakt os for vejledning i den konkrete sag, så kan vi hjælpe dig.

Solceller: Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for dine dagpenge afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for dine dagpenge. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:

 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter,
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet,
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse,
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed.

Eget solcelleanlæg (eller lignende vedvarende energikilder) anses som fritidsbeskæftigelse, hvis dit arbejde herved er helt ubetydeligt. Arbejdet kan for eksempel være klipning af græs og buske og bed ved anlægget. At aktiviteten defineres som fritidsbeskæftigelse betyder, at uger med timer ved fritidsbeskæftigelsen ikke skal medregnes ved forbrug af uger med ret til supplerende dagpenge. Timerne skal dog oplyses på ydelseskortet og medfører fradrag i dagpengene.

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne - og arbejdet herved ikke kan anses som ubetydeligt -  vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for dine dagpenge. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne, og
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

 

Er der tale om selvstændig virksomhed, vil aktiviteten indgå som forbrug af ugerne med ret til supplerende dagpenge. De faktiske arbejdstimer skal oplyses på ydelseskortet og medføre fradrag i dagpengene.

Læs mere om dagpenge og selvstændig virksomhed

Sådan bliver indkomst omregnet til timer

Du optjener ret til dagpenge, når du har arbejdet et vist antal timer.
 
Tilsvarende bliver du trukket i dine dagpenge, hvis du arbejder ved siden af, at du får dagpenge.
 
Begge dele bliver opgjort i et antal timer, som du så kan bruge til enten at (gen)optjene retten til dagpenge eller til at få modregnet i dine dagpenge. Men det er ikke alt arbejde og al indkomst, der kan opgøres i timer. Hvis du for eksempel får et honorar for en bestemt opgave, er det ikke afhængigt af timerne. I relation til dagpenge omregner man sådan et honorar til et antal timer.
 
2 forskellige satser
Der er to omregningssatser – én, man bruger til beregningen, når du optjener ret til dagpenge (i 2022 er denne sats 128,33 kr.), og én, man bruger til at beregne fradrag i dine dagpenge (i 2022 er denne sats 259,80 kr.).
 
Eksempel:
Lise er på dagpenge og får et honorar på 7.800 kr. før skat for en opgave. Beløbet divideres med 259,80 kr., så hun bliver modregnet for 30 timer i sine dagpenge.
 
Honoraret skal også omregnes til timer, som Lise kan bruge til at optjene/genoptjene ret til dagpenge – de timer bliver sat ind på Lises beskæftigelseskonto/genoptjeningskonto.
 
Timer på beskæftigelseskontoen kan bruges til forlængelse af dagpengeretten i op til et år, og timer på genoptjeningskontoen kan bruges til at opnå en ny to-årig dagpengeret.

Da honoraret i denne situation skal bruges til at opnå ret til dagpenge, skal det divideres med 128,33 kr., hvilket giver 60,78 timer, som bliver sat ind på beskæftigelseskontoen.
 
Læs mere om dagpengeperioden

Krav til din jobsøgning

Du skal være både seriøs, realistisk og aktiv i din jobsøgning og huske at bruge din Joblog korrekt. Det betyder, at du skal være opmærksom på følgende:

Søg fra starten
Søg aktivt jobs fra første dag med dagpenge. Du skal huske løbende – og mindst en gang om ugen – at notere din jobsøgning i din Joblog.

Søg bredt geografisk
Når du søger jobs, er du forpligtet til at søge job indenfor et bredt geografisk område, som kan nås på op til tre timers daglig transport med det offentlige (i særlige tilfælde kan det være mere end tre timer). Når du har været ledig i mere end tre måneder, skal du acceptere en transporttid på mere end tre timer, når du søger jobs. Når du kommer til din vejledningssamtale i Lederne A-kasse, fastlægger vi sammen med dig, hvilket område du skal søge indenfor. Kravene bliver skrevet ind i "Min plan".

Søg et bredt udbud af ledige stillinger
Der er krav om, at du søger et bredt udbud af stillinger. Det vil sige, at du skal søge alle de jobs, du vil kunne varetage efter kort oplæring. Samtidig er der krav om, at din jobsøgning skal være seriøs, så du skal ikke søge jobs, du ikke har baggrund for at kunne påtage dig. Til din CV-samtale fastlægger vi, hvilke faglige områder, du skal søge indenfor.

Skriv gode ansøgninger
Dine ansøgninger skal være tilpasset det enkelte job, hver gang du søger. Du må ikke sende proforma-ansøgninger, hvor du blot kopierer den samme ansøgning og udskifter modtagerens navn og adresse. Det er et krav, at du søger på opslåede jobs, men det er en god idé også at søge uopfordret og via dit netværk.

Udfyld din joblog på Jobnet.dk

I tvivl om kravene? – så kontakt os
Hvis du er i tvivl om kravene til din jobsøgning, kan du kontakte os og få råd og vejledning.

Spørg os om dagpenge

Ferie

Når du skal holde ferie i din dagpengeperiode, kan du enten få udbetalt feriepenge, hvis du har penge til gode fra din tidligere arbejdsgiver, eller du kan modtage feriedagpenge, hvis du har optjent det.  En sidste mulighed er at holde ferie uden løn/dagpenge.

Hvis du skal have udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal du taste dit feriekort via feriekonto - evt. via linket nedenfor.   

Ansøg om feriedagpenge

Har du spørgsmål om feriedagpenge? Skriv til os
 Tast dit feriekort fra Feriekonto på Borger.dk

Under alle omstændigheder skal du huske at fortælle jobcentret, når du holder ferie – senest 14 dage før, ferien starter. I A-kassen skal vi have besked om din ferie senest på den første feriedag, hvis du skal have udbetalt feriedagpenge, og så skal du huske at skrive ferien ind, når du udfylder dit ydelseskort.

Meld ferie til jobcentret på jobnet.dk
Udfyld dagpengekort
 Læs mere om feriedagpenge

Sygdom

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, kan du ikke længere stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal ikke søge job, og du skal ikke deltage i møder hos os eller på Jobcenteret. Her gennemgår vi de forskellige regler.

Hvis du får dagpenge
Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, så er det første, du skal gøre, at registrere din sygemelding på "Min side" på jobnet.dk. Når du har meldt dig syg, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende, og vi får samtidig besked om din sygemelding. Du får en elektronisk kvittering som dokumentation for din sygemelding. De første 14 dage, hvor du er syg fortsætter vi med at udbetale dagpenge til dig. Du skal ikke oplyse om denne sygeperiode på dit ydelseskort. Hvis du ikke har sygemeldt dig på jobnet.dk på den første sygedag, kan du først få dagpenge fra den dag, du har sygemeldt dig.

Meld dig syg hos jobcentret på jobnet.dk

Hvis du er i gang med en uddannelse
Hvis du er i gang med en uddannelse og samtidig modtager dagpenge, skal du hurtigst muligt kontakte undervisningsstedet, og du skal også huske at sygemelde dig på "Min side" på jobnet.dk.

Hvis du får supplerende dagpenge
Hvis du arbejder på deltid og modtager dagpenge, skal du sygemelde dig både til din arbejdsgiver og på jobnet.dk. Det kan også være, at din arbejdsgiver skal betale sygedagpenge. Vi anmelder din sygemelding til din kommune. Derefter sender kommunen et brev med en blanket til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til kommunen. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet med blanketten, skal du selv kontakte din kommune og søge om sygedagpenge inden tre uger fra din første sygedag – ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Beløbet, du får i sygedagpenge, vil være det samme, som det du har fået i dagpenge. Eneste forskel er, at man ikke kan få sygedagpenge på helligdage. Og de første seks ugers sygdom går fra din generelle ret til dagpenge.

Sygemeldt i mere end 14 dage
Hvis du er syg i mere end 14 dage, anmelder vi din sygemelding til din kommune. Derefter sender kommunen et brev med en blanket til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til kommunen. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet med blanketten, skal du selv kontakte din kommune og søge om sygedagpenge inden tre uger fra din første sygedag – ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Beløbet, du får i sygedagpenge, vil være det samme, som det du har fået i dagpenge. Eneste forskel er, at man ikke kan få sygedagpenge på helligdage. Og de første seks ugers sygdom går fra din generelle ret til dagpenge.

Når du bliver rask igen
Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på "Min side" på jobnet.dk, så du kan modtage dagpenge igen. Vi får automatisk besked, og du får en elektronisk kvittering på din raskmelding. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har modtaget din kvittering for raskmeldingen, og dermed er registreret som dagpengemodtager. Det gælder også, hvis du har været syg i mindre end 14 dage, og vi har udbetalt dagpenge til dig under din sygdom.

Meld dig rask hos jobcentret på jobnet.dk

Syg i mere end tre måneder
Hvis du har været sygemeldt i mere end tre måneder, og melder dig rask, har vi brug for en skriftlig beskrivelse af din sygdomsperiode. Vi vil kontakte dig og vejlede dig i, hvordan du udfylder og indsender beskrivelsen. Herefter vurderer vi din rådighed for arbejdsmarkedet.

Er din erhvervsevne varigt nedsat i sådan en grad, så du ikke vil kunne varetage et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), så anbefaler vi, at du tager kontakt til os. Hvis du er i denne situation er det nemlig ikke sikkert, at det kan betale sig for dig, at være medlem af Lederne A-kasse længere.

Hvis du er i job med løntilskud
Hvis du er ansat i et job med løntilskud, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver og registrere din sygemelding på "Min side" på jobnet.dk. Hvorvidt du kan få løn eller sygedagpenge under sygdom, afhænger af din kontrakt. Når du bliver rask igen, skal du melde dig rask både til din arbejdsgiver og på "Min side" på Jobnet.dk.

Hvis du er i arbejde og fratræder, mens du er syg
Hvis du bliver syg, mens du er i arbejde, og du fortsat er syg, når du fratræder, skal du hverken melde dig ledig eller syg på jobnet.dk. I stedet skal du henvende dig hos din kommune og søge om sygedagpenge senest en uge efter første fraværsdag.

Ledernes Tillægsforsikring kan også dække sygdom
Hvis du er syg og modtager sygedagpenge i mindst 30 dage i træk, har du mulighed for at søge om dækning ved uarbejdsdygtighed fra Tillægsforsikringen. Dagpengene, som udbetales af Lederne A-kasse til ledige under de første 14 dages sygdom tæller med i de 30 dage.

Læs mere om tillægsforsikringens dækning ved sygdom

Hvis du har barn syg
Hvis dit barn bliver syg, mens du får dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne påtage dig et arbejde med dags varsel og deltage i de møder, som jobcenteret og Lederne A-kasse indkalder til. Du kan stå til rådighed ved at sikre dig mulighed for, at en anden kan passe dit barn.

Barsel

Du har naturligvis ret til orlov i forbindelse med fødsel eller adoption – også når du er på dagpenge. Der er dog lidt andre regler, og du kan for eksempel ikke forlænge din orlov med 14 uger – kun med otte.

For far
Som far har du ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge umiddelbart efter fødslen, husk blot at afmelde dig på Jobnet og at fortælle om din orlov både på orlovens første dag, og når du indsender dit dagpengekort.

For mor
Som mor kan du gå på barsel fire uger inden din termin, men allerede seks uger inden, du går på barsel, kan du blive fritaget for at komme til møder – det kan du høre mere om hos jobcenteret. Du er dog stadig forpligtet til at søge job, indtil du går på barsel. Når du går på orlov, skal du huske at afmelde dig på Jobnet og give os besked. Så giver vi Udbetaling Danmark besked, og de står for den videre dialog og udbetaling af barselsdagpenge til dig.

Læs mere om reglerne på borger.dk

Selvstændig bibeskæftigelse

Du har forskellige muligheder for at drive selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge. For at du kan få udbetalt dagpenge er det dog en betingelse, at du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed kan starte på et fuldtidsarbejde med dags varsel.

Har du allerede en virksomhed?
Hvis du allerede har en virksomhed, når du melder dig ledig, har du mulighed for at videreføre virksomheden som såkaldt bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge.

Det er dog en betingelse, at du udover at have haft virksomheden også har arbejdet som lønmodtager i 480 timer inden for en periode på seks måneder, inden du blev ledig. De 480 timer skal være fordelt over minimum fem af de seks måneder. Det vil sige, at du skal have arbejdet som lønmodtager ca. 80 timer i gennemsnit per måned.

Du søger om tilladelse til at videreføre din virksomhed som bibeskæftigelse i forbindelse med, at du søger om dagpenge, når du udfylder ledighedserklæringen.

Se her, hvordan du melder dig ledig

Vil du gerne starte virksomhed?
Hvis du gerne vil starte op som selvstændig, mens du modtager dagpenge, har du også mulighed for det. Her bliver der ikke stillet krav om, at du skal have arbejdet som lønmodtager 480 timer først. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan starte en ny virksomhed op i de første seks måneder af din ledighedsperiode, hvis du har ophørt med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, da du blev ledig og søgte om dagpenge.

Du skal søge om tilladelse hos os, hvis du ønsker at starte en selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge. Det er vigtigt, at du i god tid søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med, at du modtager dagpenge – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Søg om tilladelse til at starte selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger
Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger med mulighed for forlængelse i op til 12 uger. Hvis du ønsker at arbejde på fuld tid i din virksomhed eller i et lønmodtagerjob i en periode, har du mulighed for at sætte dine supplerende dagpenge på pause.

Du må arbejde på alle tider af døgnet i din virksomhed, men du skal til enhver tid stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse, medfører fradrag i dagpengene time for time. Indtægten er normalt uden betydning for fradraget. Det er kun dine egne arbejdstimer, der medfører fradrag. Du skal derfor løbende oplyse om alle dine arbejdstimer på dit ydelseskort til dagpenge – også de timer, der er brugt på transport eller administration.

Læs mere om supplerende dagpenge her

Udfyld ydelseskort

Formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse
Udover at have selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse, som du kan læse om ovenfor, så har du også mulighed for at drive din virksomhed som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Hver form giver dig forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til dine dagpenge.
Din virksomhed kan kategoriseres som formueforvaltning, når du ingen eller meget lidt personligt arbejde med aktiviteten. Det kan være, at du modtager lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom eller du forvalter egen formue. De timer, som bruger på formueforvaltning, bliver ikke fratrukket i dine dagpenge. De kan heller ikke bruges til at genoptjene en ny dagpengeret.

Kontakt os
Vi anbefaler altid, at du kontakter os for vejledning, inden du søger om tilladelse til at starte virksomheden, så vi kan vejlede dig bedst muligt.

Kontakt os også, hvis du begynder at bruge flere eller færre timer på din virksomhed, end du oprindeligt har oplyst til os, mens du får udbetalt dagpenge. Det kan nemlig være, at du dermed har ændret bibeskæftigelsen til en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning, hvilket giver dig nogle andre rettigheder og pligter i forhold dine dagpenge som nævnt ovenfor.

Kontakt os

Når du kommer i job

Når du kommer i job efter en periode med dagpenge, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Læs om, når du kommer i job

Har du spørgsmål om dagpenge?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode modtager dagpenge. Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283. Du kan også skrive til os, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.