Ret til dagpenge?

Der er en række regler og krav, du skal leve op til, for at kunne få dagpenge. Du skal melde dig ledig på jobnet.dk den første dag, du er ledig. Når du har sendt os din ledighedserklæring, tager vi stilling til, om du er berettiget til at få dagpenge.

Sådan får du ret til dagpenge For at få ret til udbetaling af dagpenge skal du:

  • Have været medlem af en a-kasse i et år
  • Opfylde et specifikt indkomstkrav eller antal arbejdstimer
  • Normalt bo og opholde dig i Danmark
  • Ikke have nået folkepensionsalderen
Der gælder desuden særlige regler, hvis du har arbejdet i udlandet, eller hvis du selv har sagt op. Bliv klogere på det hele her.

Tjek, om du har ret til dagpenge

Krav om indkomst

Du skal opfylde et indkomstkrav, når du første gang skal have dagpenge. Som fuldtidsforsikret medlem skal du have tjent 246.924 kroner (2022) inden for de seneste tre år. Du kan dog højst tælle 20.577 kroner (2022). Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selvom din indkomst er højere end 20.577 kroner om måneden. Er din indkomst lavere end 20.577 kroner, skal du arbejde i mere end 12 måneder.Både A- og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af, og overskud i selvstændig virksomhed kan medregnes til opfyldelse af indkomstkravet.Indtægt fra lønmodtagerarbejde

 Vi indhenter information om din indkomst ud fra de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister. Indkomst, der er opnået ved lønarbejde, skal være udført med det, der hedder en arbejdsforpligtelse og på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, men en fristillingsperiode kan også tælle med.Indkomst fra selvstændig virksomhed

 Selvstændig virksomhed dækker både over en personligt drevet virksomhed og selskaber, hvor du har afgørende indflydelse. Vi vil for en personligt drevet virksomhed se, hvilket overskud der har været i virksomheden på din årsopgørelse.

Er du nyuddannet?

Som nyuddannet kan du som hovedregel få dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Det kræver blot, at du:• skriftligt søger om at blive optaget i A-kassen senest to uger efter uddannelsens afslutning og

• tilmelder dig som ledig i dit jobcenter på din første dag som ledig.


Derudover skal du udfylde en ledighedserklæring (som nyuddannet). 


Udfyld ledighedserklæring


Hvor meget får jeg i dagpenge?


Din dagpengesats afhænger af, om du er forsørger for et eller flere børn eller ej.


Hvis du har forsørgelsespligt over for et eller flere børn, vil du få dagpenge med en sats på 15.868 kroner per måned (82 procent af den maksimale dagpengesats). Hvis du ikke har forsørgelsespligt, vil du få dagpenge med en sats på 13.836 kroner per måned (71,5 procent af den maksimale dagpengesats). Tallene gælder for 2022.


Du har forsørgelsespligt, hvis du har et barn under 18 år, som opholder sig i Danmark.


Du kan få beregnet en dagpengesats, når du har indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for de seneste 24 måneder. Arbejdet skal ligge efter uddannelsens afslutning. Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, når du har haft ret til dagpenge i seks måneder. Du vil kun få udbetaling med den beregnede sats, hvis den giver dig ret til en højere sats.


Se mere om satser


Allerede medlem af en a-kasse?

Hvis du har været medlem af en a-kasse under uddannelsen, kan du vælge at beholde dine nuværende rettigheder i stedet for at få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse. Det kan måske betale sig, hvis du tidligere har fået beregnet en dagpengesats, som er højere end dimittendsatsen. Vær opmærksom på, at du ved at vælge nuværende rettigheder kun har ret til dagpenge i det antal uger, du har tilbage af din dagpengeperiode eller referenceperiode. Hvis du vælger dimittendrettigheder, betyder det, at du starter forfra i en ny dagpengeperiode på 104 uger, men til den lave dagpengesats. Kontakt os og hør, om du stadig har rettigheder tilbage fra en tidligere dagpengeperiode.


Spørg os om dagpenge


Kontakt os i god tid

For at være berettiget til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse, skal du søge om optagelse i A-kassen senest to uger efter uddannelsens afslutning. Hvis du har været medlem af en a-kasse under uddannelsen, skal vi have modtaget din ansøgning om dagpenge senest to uger efter uddannelsens afslutning, for at du har ret til dagpenge efter uddannelsens afslutning. Derudover skal du være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk fra din første ledige dag.  


Meld dig ind i Lederne A-kasse


Se, hvordan du melder dig ledig

Er du selvforskyldt ledig?

Hvis du stopper i dit job, afhænger din ret til dagpenge blandt andet af, om din ledighed er selvforskyldt. Det er noget, A-kassen vurderer, når du søger om dagpenge. Ligeledes kan en eventuel fratrædelsesgodtgørelse, fritstilling og g-dage også have betydning for dine dagpenge. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os, hvis du bliver opsagt – så kan vi give dig den bedst mulige rådgivning, men du kan også læse mere her. 


Selvforskyldt ledig?

Hvis du er selvforskyldt ledig, får du karantæne. Karantæne er en periode på 111 timer, hvor du ikke kan modtage dagpenge – selvom du opfylder betingelserne for det. Du er selvforskyldt ledig, hvis du primært selv er årsag til opsigelsen. Du er også selvforskyldt ledig, hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel og dermed ikke får løn i den periode, du har ret til i din kontrakt. Husk derfor altid at sikre dig det rigtige varsel og at få begrundelsen for din opsigelse på skrift fra din arbejdsgiver.


Har du selv sagt op uden en gyldig grund, er du også selvforskyldt ledig og får karantæne. Siger du derimod op med gyldig grund, slipper du for karantæne. De gyldige grunde fremgår af dagpengereglerne og kan for eksempel være: 


- Helbred

Hvis du kan fremvise dokumentation fra en læge om, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan udføre dit arbejde. Du skal dog først forsøge at finde et andet job på din arbejdsplads. Reglen gælder også, hvis det er et job eller en aktivitet, som du udfører i forbindelse med din jobplan. 


- Ægtefælleflytning

Hvis din ægtefælle eller samlever flytter for at overtage et arbejde af mere end fem ugers varighed, eller for at påbegynde/fortsætte en uddannelse af mindst 1,5 års varighed. Det er et krav, at din opsigelse kommer senest et år efter, din ægtefælle eller samlever er flyttet.

Se, hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan modtage dagpenge efter at have opsagt dit job:


Læs mere i bekendtgørelsen


Hvis du er selvforskyldt ledig flere gange

Hvis du er selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge (også kaldet gentagelsesvirkning). Det vil sige, at du først får mulighed for at modtage dagpenge igen, når du har haft 300 timers ustøttet arbejde inden for 3 sammenhængende måneder. 


Fritstilling og dagpenge

Hvis du bliver fritstillet, kan du ikke modtage dagpenge, fordi du har krav på løn. Hvis du får arbejde hos en anden arbejdsgiver i fritstillingsperioden, skal de ekstra arbejdstimer afspadseres, inden du kan få dagpenge. 


Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du bliver opsagt, har du i visse tilfælde krav på at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på op til tre måneders fuld løn. Du får så typisk løn for hele din opsigelsesperiode og en fratrædelsesgodtgørelse oveni. Det medfører ikke fradrag i dine dagpenge, da der ikke er tale om løn. Hvis du derimod aftaler, at du kun får løn for en del af dit opsigelsesvarsel og en fratrædelsesgodtgørelse oveni, vil godtgørelsen blive betragtet som løn, da den i princippet dækker en del af opsigelsesperioden. Det vil sige, at du først kan få dagpenge efter udløbet af dit opsigelsesvarsel. 


Eksempel: Du har ret til seks måneders opsigelse. Du aftaler, at du fratræder efter tre måneder, og får en fratrædelsesgodtgørelse på fire måneders løn. Du vil i dette tilfælde få tre ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Du vil tidligst kunne få dagpenge ved udløbet af de seks måneder. Den sidste del af fratrædelsesgodtgørelsen, svarende til en måneds løn, kan du beholde uden konsekvenser for dagpengene. 

Er du selvstændig?

Er du selvstændig, skal du være ophørt med virksomheden, før du kan modtage dagpenge. Vil du vide mere om retten til dagpenge som selvstændig? Du kan læse mere om retten til dagpenge som selvstændig i pjecerne her, og du er også altid velkommen til at kontakte os for personlig rådgivning.


Om ret til dagpenge, når du driver selvstændig virksomhed


Om ophør med selvstændig virksomhed


Du er også altid velkommen til at kontakte os for personlig rådgivning til netop din situation, hvis du har selvstændig virksomhed.


Kontakt Lederne A-kasse (husk login)

Fuldtids- eller deltidsforsikret?

Som medlem af A-kassen kan du enten være fuldtids- eller deltidsforsikret. Det har blandt andet betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge.  • Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret i A-kassen

  • Hvis du arbejder højest 30 timer om ugen, kan du vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret
Betydning for rådighed


Er du fuldtidsforsikret og ledig, skal du stå til rådighed for arbejde i 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret og ledig, skal du stå til rådighed for arbejde i 30 timer om ugen.


Læs mere om rådighed


Betydning i forhold til krav om indkomst for optjening af ret til dagpenge

Hvis du er fuldtidsforsikret i A-kassen, skal du have tjent 246.924 kroner inden for de seneste tre år, mens du har været medlem af en a-kasse. Du kan dog højst tælle 20.577 kroner med per måned. Deltidsforsikrede skal have tjent 164.616 kroner og kan højst tælle 13.718 kroner med per måned. Tallene gælder for 2022.Læs mere om krav om indkomst i det øverste punkt på denne side

Betydning i forhold til genoptjening af en ny dagpengeperiode

Du kan genoptjene retten til en ny dagpengeperiode, når du som fuldtidsforsikret har arbejdet 1924 timer, som du har fået løn for, og som du ikke har brugt til at forlænge en gældende dagpengeperiode med. Som deltidsforsikret skal du have arbejdet 1258 timer.Læs mere om genoptjening af ny dagpengeperiode

G-dage

Når du har været ansat som lønmodtager og fået løn i 74 timer inden for fire uger, har din arbejdsgiver pligt til at betale for dine to første ledighedsdage (også kaldet G-dage).Betalingen af G-dage er som udgangspunkt et mellemværende mellem dig og din arbejdsgiver. Men vi kan hjælpe med at inddrive pengene, hvis det bliver nødvendigt. Din arbejdsgiver har en frist på to lønudbetalinger, før de skal betale for G-dagene. Hvis du er månedslønnet, betyder det, at der skal gå to måneder, før du kan bede os om hjælp. Er du 14-dageslønnet, skal der gå en måned.

Arbejder du i ét EØS-land men bor i et andet?

Hvis du bor i ét EØS-land men arbejder i et andet, er du grænsearbejder.


Du skal være medlem af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, men hvis du bliver ledig, skal du søge om dagpenge i det land, hvor du bor og derfor også være arbejdsløshedsforsikret dér. Det er vigtigt, at du er forsikret i det rigtige land fra starten, da du ellers kan miste ret til dagpenge og efterløn med videre.


Hvis du er statsborger i et land uden for EØS

Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem her i Danmark, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.


Hvis du er britisk statsborger, kan der dog gælde noget andet for dig, hvis du har haft ophold i Danmark før 1. januar 2021. Kontakt os for at få vejledning.Se, hvilke lande der er i EU/EØS


Hvis du skal arbejde i Sverige, kan du læse mere om, hvornår du kan blive arbejdsløshedsforsikret dér, og hvordan du bliver det på Norden.org.


Læs mere om at arbejde i Sverige


Hvis du skal arbejde i Tyskland, kan du læse mere om, hvornår du kan blive arbejdsløshedsforsikret dér, og hvordan du bliver det på Pendlerinfo.org.Læs om at arbejde i Tyskland


Hvis du bliver helt ledig

Hvis du som grænsearbejder bliver helt ledig, skal du have dagpenge fra det land, hvor du bor og stå til rådighed for arbejdsmarkedet der. Derfor er det en god idé allerede i opsigelsesperioden at kontakte arbejdsformidlingen og arbejdsløshedsforsikringen, hvor du bor, så du kan få den rigtige vejledning omkring dagpenge med mere. Selvom EØS-reglerne giver mulighed for at overføre forsikrings- og arbejdsperioder fra ét EØS-land til et andet, kan reglerne være meget forskellige i de enkelte lande. Du kan vælge også at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det tidligere arbejdsland, hvis du ønsker det.


Hvis du i arbejdsperioden vender hjem sjældnere end en gang om ugen og ønsker at blive i arbejdslandet, når du bliver fuldt ledig, kan du få dagpenge i arbejdslandet.


Hvis du bliver delvist ledig

Du skal ansøge om dagpenge i det land, hvor du arbejder, hvis du bliver delvist ledig. Du er delvist ledig, hvis du eksempelvis skal have feriedagpenge eller har deltidsarbejde. 


Læs mere om ophold i udlandet og dagpenge

Læs pjecen "På job i udlandet"

I pjecen "På job i udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om dagpenge og udlandsophold.


Opdateret: 04.05.2022