Efterløn

Efterløn eller ej? Måske har du tilmeldt dig ordningen for længst og vil vide mere om, hvad der gælder for dig. Eller det kan være, du er i tvivl om, hvorvidt efterløn overhovedet er relevant for dig.

Det kan også være, du er på efterløn og gerne vil vide mere om regler og muligheder? Under alle omstændigheder er det her, du finder svarene. Og har du mere komplekse spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning.

Tjen penge uden at blive trukket i din efterløn

Krigen i Ukraine har drevet mange mennesker på flugt. Derfor er der brug for dig, der arbejder med børn, ældre, syg eller socialt udsatte ved siden af din efterløn og vil give en ekstra hånd med. Det mener Folketinget, og nye regler kan derfor betyde, at du ikke bliver trukket i din efterløn, når du arbejder. Se, om du er omfattet her.

De nye regler er relevante for dig, hvis din arbejdsplads hjælper flygtninge fra Ukraine. Og hvis du arbejder inden for eksempelvis ældreområdet eller det sociale område. Lidt længere nede på siden kan du se, hvilke områder der er omfattet. De samme regler gælder, uanset om du er ansat i det offentlige eller det private.

Du kan tjene penge uden at blive trukket i efterløn, hvis:

 • Du allerede var efterlønsmodtager, da du blev ansat i stillingen.
 • Du ikke udførte de pågældende arbejdsopgaver inden den 17. marts 2022. Hvis du gjorde det, tæller dine opgaver nemlig ikke som nye opgaver. Og så kan du ifølge reglerne ikke blive fritaget for fradrag i din efterløn. Her gælder, at det kun er merarbejde, som kan blive friholdt for fradrag.
 • Hvis du skifter til nye arbejdsopgaver hos din arbejdsgiver og får ændret din ansættelseskontrakt, bliver du ikke trukket i din efterløn herefter. Det skyldes, at det tæller som en ny ansættelse – og så kan du gøre brug af reglerne. Dermed kan du arbejde, uden at det bliver trukket fra i din efterløn.

Sådan gør du
Du skal hurtigst muligt sende os en erklæring fra din arbejdsgiver om, at din arbejdsplads varetager opgaver, der hjælper ukrainske flygtninge. Erklæringen får du ved at skrive til os. Vi skal have den retur, når din arbejdsgiver har udfyldt den.

Kontakt os her for en erklæring

Udfyld dit ydelseskort her

Hvornår gælder reglerne fra?
Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022.

Du kan læse mere om de nye regler og tankerne bag på Beskæftigelsesministeriets og Folketingets hjemmeside

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for vejledning.

Kontakt os

Se, hvilke velfærdsområder og arbejdspladser, der er omfattet af de nye regler: 

Dagtilbuds- og skoleområdet:
Dagtilbud og private pasningsordninger, som er under dagtilbudsloven, samt grundskoletilbud og ungdoms- og voksenuddannelser.

Det sociale område:
Dag-og døgntilbud, som er under serviceloven, samt botilbudslignende tilbud og friplejeboliger. Desuden er leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud, også omfattet.

Sundhedsområdet:
Den kommunale og regionale sundhedssektor, herunder både forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi, samt udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet. Desuden er regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud omfattet.

Ældreområdet:
Plejehjem, plejecentre, herunder friplejehjem, der fortrinsvis er for ældre, samt kommunale og private leverandører i ældreplejen, der leverer for eksempel hjemmehjælp.

Fold ud

Efterløn og covid-19-relateret arbejde – mulighed for fradragsfrihed for efterlønnere

Folketinget har den 21. december 2021 vedtaget regler, der giver mulighed for, at efterlønnere fra 1. januar 2022 kan have covid-19-relateret arbejde uden fradrag i efterlønnen. Ordningen gælder hele 2022.

Er du begyndt i ansættelsen den 1. marts 2020 eller senere og er på efterløn på det tidspunkt, hvor du begynder i ansættelsesforholdet, så er der fradragsfrihed for alle arbejdstimer. Ordningen giver således mulighed for, at du kan supplere din efterløn op med sideløbende lønindtægt uden det sædvanlige fradrag – der er på den måde tale om en meget favorabel ordning.

Er du begyndt i ansættelsen forud for 1. marts 2020, eller er du begyndt i ansættelsen, inden du er gået på efterløn, så gælder det dog, at der i det tilfælde alene gives fradragsfrihed for merarbejde. Det vil sige, at der skal være tale om et ansættelsesforhold, hvor udgangspunktet er, at der er aftalt fast arbejdstid. Merarbejdet vil da være de arbejdstimer, der ligger ud over den aftalte arbejdstid.

Covid-19-relateret arbejde kan være:

 • Smitteopsporing af covid-19.

 • Testarbejde.

 • Covid-19-vaccination.

 • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.

 • Transport af vacciner og produktion af værnemidler.

Det vil sige, at der skal være tale om opgaver, der er direkte relateret til covid-19.

Vil du benytte dig af ordningen om fradragsfrihed for covid-19-relateret arbejde, skal du tage kontakt til A-kassen. Det er A-kassen, der skal vurdere, om arbejdet kan anses for at falde inden for rammerne af, hvad der kan betragtes som covid-19-relateret arbejde.

Din arbejdsgiver skal også underskrive en erklæring udformet af A-kassen, hvor arbejdsgiveren erklærer, at der er tale om covid-19-relateret arbejde.

Benytter du dig af ordningen, skal du hver måned oplyse om dine covid-19-relaterede arbejdstimer på ydelseskortet. Det betyder, at hvis du er på 6 måneders erklæring, skal du altså skifte til at bruge månedskort i stedet.

Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets og Folketingets hjemmeside.

Mulighed for at vælge tidlig pension i stedet for efterløn

Reglerne om tidlig pension blev vedtaget den 21. december 2020 med ikrafttræden den 1. januar 2021. Man kan tidligst søge om tidlig pension fra 1. august 2021. De første personer kan få tilkendt og udbetalt tidlig pension fra 1. januar 2022. Personer, som opnår ret til tidlig pension, og samtidig er berettiget til efterløn, kan vælge den af de to ordninger, de ønsker.

 • Personer, som har nået efterlønsalderen uden at være overgået til efterløn, kan melde sig ud af efterlønsordningen og herefter benytte tidlig pension, når de har ret til dette. Efterlønsberettigede som får ret til tidlig pension kan få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant mod en afgift på 30 pct.
     
 • Personer, som er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, får mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen efter en særordning, hvor de kompenseres med et fast beløb for hver måned de har tilbage til folkepensionsalderen, hvis de vælger at overgå til tidlig pension. Kompensationen udbetales kontant efter fradrag for afgift på 30 pct.

  Efter de almindelige regler kan personer, der er overgået til efterløn, allerede nu træde ud af ordningen, og få en forholdsmæssig andel af efterlønsbidragene betalt tilbage. Der foretages et fradrag på 20 dagpengesatser (17.860 kroner med satserne for 2022) i tilbagebetalingen for hver måned, der er modtaget efterløn. Det betyder, at muligheden for at få efterlønsbidragene tilbage ophører efter ca. 7-8 måneder på efterløn. 

  Hvis det er mere fordelagtigt at få udbetalt efterlønsbidragene efter de almindelige regler, kan man vælge det. Der kan dog ikke udbetales både efterlønsbidrag og kompensation. Har man fået udbetalt kompensation, kan man ikke få udbetalt skattefri præmie.

Overgang til Tidlig pension og udmeldelse af A-kassen

Overgår du til Tidlig pension og i den forbindelse ønsker at udmelde dig af A-kassen, skal du være opmærksom på, at udmeldelse skal ske med sædvanligt varsel. Det vil sige løbende måned plus en måned fra det tidspunkt, hvor vi modtager dit ønske om udmeldelse (med en måneds varsel til udgangen af en måned).

Komplicerede regler
Valget mellem efterløn og tidlig pension kan være komplekst, da det afhænger af, hvor mange år man opnår ret til tidlig pension, størrelsen på ens pensionsformue, og ønsker om evt. arbejde ved siden af. 

For personer, der opnår ret til 3 år med tidlig pension vil det for langt de fleste være en fordel at vælge tidlig pension frem for efterløn, når man ser på personer med ret til 3 år med efterløn som ønsker at trække sig tilbage 3 år før folkepensionsalderen.

Den månedlige sats for tidlig pension udgør med satsen for 2022 13.740 kroner. Det betyder, at tidlig pension udgør et væsentligt lavere beløb end den månedlige efterlønssats, som i 2022 udgør 17.609 kroner pr. måned (91 pct. satsen) eller 19.351 kroner pr. måned, hvis man har ret til den maksimale sats. De oplyste efterlønssatser er før fradrag for pension og arbejde. Det der først og fremmest kan gøre, at tidlig pension vil være et mere fordelagtigt valg end efterløn er, at pensionsmodregningsreglerne på tidlig pension er væsentligt mere lempelige.

Vejledning
Vi kan vejlede dig overordnet om rammerne for tidlig pension og principperne for pensionsmodregning mv. Men vi kan ikke lave sammenlignende beregninger, der konkret viser, hvad der bedst kan betale sig for dig i relation til, om du skal vælge efterløn eller tidlig pension. Vi kan lave en vejledende beregning, der viser, hvad du kan forvente at få i efterløn eller optjene i skattefri præmie. Vi kan også oplyse, hvad du vil have mulighed for at få tilbagebetalt i efterlønsbidrag. Skal du have oplyst, hvad du kan få i tidlig pension, og hvad tidlig pension vil udgøre efter fradrag for pension, skal du rette henvendelse til Udbetaling Danmark. Det samme gælder, hvis du vil have beregnet, hvor meget du vil have mulighed for at få udbetalt i kompensation.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8094 mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Henvendelse kan også ske via Udbetaling Danmark's hjemmeside.

borger.dk kan du finde udførlig information om ret til tidlig pension.

Du kan også læse mere om ordningen i pjecen Ny ret til tidlig pension - værdig tilbagetrækning for alle

Kontant og skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag

I første halvår af 2022 kan du på visse betingelser få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.

Hvis du betaler efterlønsbidrag eller tidligere har gjort det, har du modtaget et brev fra os mellem den 3. og 14. januar 2022 i Min Post her på lederne.dk.

Læs mere om muligheden, og hvad det betyder for dig her

Fortæl mig mere

Kontakt

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på tlf. 3283 0129.