Gode råd til valg af uddannelse

Før du vælger en uddannelse, er der en række overvejelser, du bør forholde dig til, så du træffer det valg, der er det rigtige i din situation.

Uddannelse

Afklar formålet
Først bør du afklare dit formål med at tage en uddannelse. Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til? Er dit mål at udvikle dig og tilegne dig nye kompetencer inden for et specifikt område, eller søger du ny viden på et højere uddannelsesniveau som led i en plan om at løfte din karriere? 

Udbuddet og mulighederne er mangfoldige, og flere forskellige uddannelser kan alle være relevante for dig. Det er derfor afgørende, at du får afstemt dine forventninger og ønsker såvel personligt som professionelt til uddannelsens indhold og varighed.

Hav baglandet i orden
Det er også væsentligt, at du har dit bagland i orden, dels når det drejer sig om dit privatliv og de praktiske omstændigheder i forhold til tid og fravær, og dels når det drejer sig om din chefs indstilling til dine uddannelsesønsker.  Chefens fulde billigelse og opbakning kan være en forudsætning for, at du får omsat dine nye kompetencer til dine daglige opgaver.   

Research
Afhængig af dit nuværende uddannelsesniveau vil du i første ombæring skulle orientere dig mod en uddannelse, der tager afsæt i, hvor du befinder dig i forhold til tidligere uddannelse og niveau. Der kan være specifikke adgangskrav, du skal opfylde, og dernæst kan du have behov for eksempelvis en høj grad af fleksibilitet eller mulighed for netværksdannelse undervejs, hvilket ikke alle uddannelser kan honorere i samme omfang.

I det følgende kan du læse, hvilke punkter du bør tillægge særlig opmærksomhed før, under og efter uddannelsen.

Opmærksomhedspunkter

Før uddannelsen

 • Gør dig klart, på hvilke områder du ønsker at styrke dine kompetencer. Afklar relevans og nødvendighed i samarbejde med din nærmeste leder.

 • Gør dig klart hvor megen tid – undervisningstid og forberedelse – uddannelsen må forventes at lægge beslag på, og hvorvidt undervisningsformen passer til dit behov og dine muligheder.

 • Få opklaret, hvor meget en uddannelse må koste og få opbakning fra din chef til at gennemføre uddannelsen.

 • Kontakt eventuelt det enkelte uddannelsessted og bed om et vejledningsmøde, hvor du kan høre mere om, hvordan uddannelsen kan tilføre værdi til dig og din virksomhed.

 • Få afklaret, hvem der skal betale hvad, og hvordan du måtte have muligheder for godtgørelse og støttemuligheder.

 • Aftal med din chef, hvordan I skaber sammenhæng mellem det, du lærer på uddannelsen og dit daglige arbejde, herunder hvordan dine nye kompetencer kommer i spil og bliver anvendt.

 • Gør dig klart om dit behov kan opfyldes af et kort kursus, eller om du har behov for et bredere kompetenceløft f.eks. gennem et længerevarende forløb.

 • Undersøg muligheden for at få en indledende samtale med underviseren på uddannelsen. Vedkommende kan hjælpe dig med at udvælge fokusområder, inden du starter på uddannelsen.

 • Undersøg, hvem de andre kursister typisk er, og hvilke muligheder for netværk det giver.

 • Find ud af, hvilke akkrediteringer den pågældende undervisningsinstitution har. En akkreditering kan oplyse om kvalitetsniveauet.

Under uddannelsen

 • Sæt tid af til refleksion. Det er vigtigt, at du bruger tid på at reflektere over, hvordan du kan omsætte den teoretiske indsigt, du har fået på uddannelsen, i dit daglige arbejde.

 • Sørg for, at du hele tiden omsætter det lærte til små eller store projekter i praksis.

 • Fasthold en løbende dialog med din chef og kolleger med det formål at drøfte, hvorledes din afdeling og din virksomhed kan drage nytte af den læring og de erfaringer, du gør dig under uddannelsen.

Efter uddannelsen

 • Pas på ikke at falde tilbage i de "gamle vaner", men vær opmærksom på, hvordan du kan bruge din nye viden til at blive en bedre medarbejder.

 • Evaluer forløbet sammen med din chef.

 • Overvej eventuelt at gennemføre en effektmåling af din uddannelse.

 • Vær bevidst om, at du skal udvikle og forny dine kompetencer gennem hele livet.

 • Få udarbejdet en uddannelsesplan for din fremtidige kompetenceudvikling. En uddannelsesplan, der også giver dig mulighed for læring på jobbet for eksempel gennem nye arbejdsopgaver eller ændrede ansvarsområder.

 • Aftal eventuelt fra starten, at du får en opfølgende samtale med en underviser fra uddannelsen. Det kan følge op på det, du har lært og gøre det lettere for dig at fastholde det.

Karriereudvikling