Løn

Personalegoder

Løn er andet og mere end en fast månedsløn.

Mange modtager udover den faste løn også forskellige former for personalegoder. Det kan være firmabil, avis, telefon, kontingenter, forbedrede pensionsordninger og forsikringer.

Vi anbefaler derfor, at du overvejer at inddrage andre elementer end løn i kroner i din løn- eller kontraktforhandling. Det vil udvide dit forhandlingsrum og give plads til at få forbedret dine generelle ansættelsesvilkår i din kontrakt.

Husk på, at du som hovedregel skal betale skat af personalegoder.

Få inspiration og viden om personalegoder

Eksempler på personalegoder

Her er en liste som inspiration til personalegoder. Hvis din arbejdsgiver eksempelvis ikke er villig til at give dig mere i løn, kan det være en god ide at overveje, om du i stedet skal foreslå andre personalegoder.

Goder der ligner almindelig løn:


Arbejdsrelaterede goder:

 • Fri bil/firmabil
 • Betalt parkeringsplads
 • BroBizz® eller lignende rabatordninger
 • Månedskort til DSB eller lignende
 • Betalt telefon, wi-fi, mobiltelefon
 • Bærbar computer
 • Ipad/tablet
 • Hjemmekontor
 • Specielle mærker på telefon/computer
 • Betalt fornyelse af pas og sekundært pas (ved megen rejseaktivitet)
 • Mulighed for at tage sit telefonnummer med ved fratrædelse
 • Betalt frokost (kan være både tid og mad)
 • Betalt kaffe, te og frugt eller lignende


Faglig vedligeholdelse

 • Betaling af abonnementer – f.eks. avis og fagblade
 • Betaling af kontingent – f.eks. til klubber og foreninger
 • Frihed til og betaling af kompetencegivende efteruddannelse – f.eks. MBA eller lignende
 • Frihed til og betaling af udgifter til selvvalgt efteruddannelse
 • Frihed til og betaling af udgifter til deltagelse i netværk (eksempelvis som dette i Ledernes KompetenceCenter)


Andre goder

 • Betalt leje af sommerhus eller båd
 • Forsikringer – f.eks. PRO Tillægsforsikring
 • Sundhedsordninger
 • Mulighed for rejser og hotelophold med firmarabat
 • Tyverialarm
 • Beklædning
 • Vaccination

Personalegoder og opsigelse

Det er en god ide, at du og din arbejdsgiver allerede i din kontrakt så vidt muligt tager stilling til, hvilke rettigheder du har til goderne under en eventuel opsigelses- og fritstillingsperiode.
 
Prøvetid
Vi ser ofte, at der i kontrakten er aftalt prøvetid i de første tre måneder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle prøvetiden væk, således at du har almindeligt opsigelsesvarsel fra første dag.

120 sygedages-reglen
120 sygedages-reglen er forholdsvis ofte aftalt (dog ikke i det offentlige), hvilket betyder at man ved sygdom i mere end 120 dage inden for 12 måneder kan afskediges med et forkortet varsel på én måned til udgangen af en måned. Vi anbefaler, at du undgår denne betingelse i din kontrakt, eller alternativt at det er med et almindeligt opsigelsesvarsel, du kan blive afskediget.

Afskedigelse pga. forhold i virksomheden
I kontrakten kan man også forhandle om, hvordan og hvornår man skal forlade virksomheden ved en afskedigelse. Her anbefaler vi, at du, ved afskedigelse, som skyldes interne forhold i virksomheden, som for eksempel nedskæringer, økonomi eller lignende, får forhandlet en fritstilling på plads.
Det er samtidig vigtigt få afklaret, hvordan du er stillet i forhold til afvikling af ferie og hvilket varsel, ferie kan blive varslet med. Forkortede varsler for ferie er dog kun aktuelt frem til 1. september 2020, hvor en helt ny ferielov træder i kraft.

Det er vores erfaring, at du på den måde undgår fremtidige tvivlsspørgsmål.

Personalegoder og skat

Personalegoder, som du modtager eller får stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde, skal som udgangspunkt beskattes.

Beskatningen sker som hovedregel ved, at godet værdiansættes til markedsværdien. Det vil sige det beløb, det vil koste dig at erhverve godet i almindelig fri handel. Hvis du selv har betalt et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, trækkes beløbet fra i værdien af godet (egenbetaling).

Goder til familien
Goder, der ydes til din familie, skal beskattes, når godet er ydet som følge af din arbejdsaftale. Godet skal i dette tilfælde beskattes hos dig, på samme måde som hvis godet var ydet direkte til dig.

Goder der ikke skal betales skat af
Skattelovgivningen opererer med en såkaldt bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder, som medfører, at hvis disse arbejdsrelaterede goders samlede værdi ikke overstiger 6.200 kr. (2019), bliver goderne ikke beskattet. Til gengæld skal du være opmærksom på, at hvis grænsen på de 6.200 kr. overskrides, skal du betale skat af hele beløbet og ikke kun af det overskydende beløb.

Visse personalegoder skal du dog altid betale skat af - uanset deres værdi. Eksempler på personalegoder som disse er blandt andet fri bil (firmabil), fri telefon, fri bolig, fri kost- og logi, fri tv- og radiolicens, personalelån samt personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål.

Der kan herudover være andre personalegoder, som under visse betingelser er helt undtaget fra beskatning. Det er derfor vigtigt at være meget opmærksom på de forskellige regler på dette område.

Læs mere om personalegoder og skat på SKAT.dk

Fortæl mig mere

Opdateret: 16.08.2019