Sexchikane på arbejdspladsen

Sexchikane kan have alvorlige konsekvenser (mistrivsel, angst, depression m.m.) for dem, det går ud over, og kan medføre mistillid, utryghed og stress på arbejdspladsen. Her på siden finder du information og relevant lovgivning om sexchikane samt råd og vejledning til, hvad du kan gøre, og hvor du kan søge hjælp, hvis du ser eller oplever krænkende adfærd på din arbejdsplads.

Sexchikane er noget, alle på arbejdspladsen bør tage seriøst. Seksuelt krænkende adfærd kan nemlig have alvorlige konsekvenser for de involverede parter og selve arbejdspladsen. Men uanset hvor meget ledere og medarbejdere forebygger seksuelt krænkende adfærd, så kan det alligevel forekomme.

Information og rådgivning

Hvad er seksuel chikane?

Sexchikane er en særlig form for krænkende handling. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan forekomme som uvelkommen fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd.

Sexchikane af fysisk karakter kan være kys, berøringer eller lignende, mens den verbale chikane kan bestå af seksuelle spørgsmål, sjofle kommentarer, opfordring til seksuelt samkvem eller lignende. Ikke-verbal adfærd kan være fremvisning af pornografisk materiale, billeder med seksuelle undertoner eller lignende. Disse er blot eksempler og er ikke en udtømmende liste over seksuelle krænkelser, som kan forekomme på jobbet.

Det, der måske starter som en flirt kan udvikle sig til krænkende adfærd. Eller det der var ment som af en joke, kan opleves som krænkende hos modtageren. Virkningen hos den krænkede afgør, om der er tale om en krænkelse eller seksuel chikane.

Fordi traditioner, omgangsformer og opfattelser er så forskellige, er der juridisk først tale om en krænkende handling af seksuel karakter i det øjeblik, krænkeren fortsætter, selvom den krænkede har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig. Sexchikane adskiller sig derfor fra almindelig og venlig omgangsform, som er ønsket af begge.

Eksempler på sexchikane

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale.

Seksuelt krænkende handlinger i relation til arbejdet kan også være mere subtilt og f.eks. omfatte:

 • Sårende bemærkninger
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering på grund af dit køn
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre

Lovgivning

Seksuel chikane på arbejdsmarkedet er forbudt jf. ligebehandlingsloven, mens seksuel chikane i det øvrige samfund er forbudt efter ligestillingsloven. Seksuel chikane af særlig grov karakter kan i visse tilfælde sidestilles med f.eks. blufærdighedskrænkelse eller voldtægt. I disse tilfælde er forholdet omfattet af straffelovgivningen og bør politianmeldes.

Seksuel chikane er ligeledes forbudt jf. arbejdsmiljøloven, og Arbejdstilsynet fører tilsyn med området. Såfremt arbejdspladsen har en kollektiv aftale på området fører Arbejdstilsynet dog ikke tilsyn, da arbejdspladsen er forpligtiget til at tage sig af det i aftalesystemet.

Arbejdsgivere er jf. arbejdsmiljøloven forpligtiget til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det betyder, at en arbejdsgiver efter ligebehandlingsloven kan blive dømt som medansvarlig for seksuel chikane udøvet af en ansat, hvis arbejdsgiveren ikke har grebet ind, så snart denne blev bekendt med den seksuelle chikane. Dette følger af arbejdsmiljølovgivningen og ligebehandlingsloven, hvilket indebærer, at arbejdsgiver antages at have en generel forpligtelse til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Bliver en person udsat for seksuel chikane, kan hun, eller han kræve en godtgørelse fra den person, som har udøvet chikanen. Hvis den seksuelle chikane er udøvet af en leder, sker der såkaldt juridisk identifikation mellem lederen og virksomheden og der kan kræves godtgørelse efter både erstatningsansvarsloven og ligebehandlingsloven. Det er en skærpende omstændighed, når det er en leder, der udøver sexchikanen, fordi det betragtes som udnyttelse af en magtposition. Hvis den seksuelle chikane derimod er udøvet af en kollega, kan der kræves erstatning efter erstatningsansvarsloven – og kun tillige godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvis virksomheden bliver dømt som medansvarlig. Selv om Ligebehandlingsnævnet kan behandle disse sager, ses det ofte, at sagerne i stedet anlægges ved domstolene, idet der ikke kan afgives partsforklaringer eller føres vidner ved Ligebehandlingsnævnet.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren sikre, at ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade som følge af sexchikane, og skal forebygge, at der forekommer sexchikane på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdsmiljølovgivningen her

Hvis du vil læse Arbejdstilsynets vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane så klik her

Her kan du læse mere om Ligebehandlingsloven, som faktisk hedder Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Gode råd til forebyggelse af seksuel chikane

 • Orientér dig i din arbejdsplads retningslinjer. De kan både indgå i en personalepolitik på området, et nedskrevet adfærdskodeks eller noget tredje. Spørg din leder til råds, hvis du er i tvivl om, hvor du finder informationen. 
 • Hvis du oplever eller hører om noget, der er på kanten til det uacceptable, så skal du informere din leder om dette. 
 • Sig fra, hvis du oplever noget som krænkende, eller hvis dine grænser bliver overskredet.
 • Vær opmærksom på jargonen på kontoret. Der er forskel på den kollegiale tone og jargon fra arbejdsplads til arbejdsplads. Det er helt naturligt og okay, men det er vigtigt at sige fra, hvis du oplever jargonen som upassende, og bidrag også selv til en tone, som alle kan føle sig tilpas i.

Hvem kan hjælpe dig?

Lederne Pro står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende seksuel chikane, hvad enten du er involveret i en konkret sag eller har spørgsmål til forebyggelse og håndtering. Vi kan også guide og rådgive dig, hvis du selv har oplevet sexchikane, er blevet beskyldt for at have udøvet sexchikane, eller på anden vis er part i en sag om sexchikane.

Få juridisk rådgivning

Bestil en TrivselsSparring

Kontakt Arbejdstilsynets hotline Arbejdstilsynets hotline kan også hjælpe dig i spørgsmål vedrørende seksuel chikane.

Læs om Arbejdstilsynets hotline for seksuel chikane

Du kan kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på telefon 7022 1280. Åbningstiden er kl. 8.00-15.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-14.00 om fredagen.

Medlemshistorier

I Lederne mener vi ikke, at tilfælde af sexchikane skal gemmes væk, da ærgerlige tilfælde af chikane kan blive til gode erfaringer i forebyggelsesarbejdet videre frem. Derfor kan du her læse tre medlemshistorier fra Lederne samt få en rådgiver og advokats vurdering af sagerne. Alle involverede i de tre sager er ledere, men medlemshistorierne giver et godt indblik i de misforståelser og dilemmaer, der kan ligge i sagerne.

Alle medvirkende personer og virksomheder er anonymiseret i en sådan grad, at de ikke kan genkendes.
Seksuel chikane, medlemshistorie
Efter en julefrokost aftaler en kvindelig afdelingsleder at dele en taxa ind til byen med sin mandlige direktør ...
Seksuel chikane, medlemshistorie
En kvindelig souschef og hendes mandlige leder udvikler en småflirt, hvilket de også udtrykker på arbejdet ...
Seksuel chikane, medlemshistorie
Flere medarbejdere i længere tid været påvirket af en afdelingsleders krænkende sprogbrug ...